Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie

Gmina Tuszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6143325 , fax. 42 6143069
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszyn
  ul. Piotrkowska 2/4
  95-080 Tuszyn, woj. łódzkie
  tel. 42 6143325, fax. 42 6143069
  REGON: 59064830400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych poprawiających charakterystykę energetyczną budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie – filia w Garbowie ul. Kruszowska 13, na podstawie dokumentacji projektowej. 3. Krótki odpis przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy obejmuje: wymianę starych drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U-1,7W / (m²K), wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/(m²K), ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 16 cm (0,040 W/mK), metodą lekką mokrą, ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym w części nieocieplonej wełną mineralną gr 18 cm (0,042 W/mK), ułożona na stropie, ocieplenie stropodachu nad sanitariatami płytami styropianowymi gr 14 cm (0,038 W/mK), przymocowanymi na powierzchni stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, ocieplenie stropodachu nad klatka schodową płytami styropianowymi gr 20 cm (0,038 W/mK), przymocowanymi na powierzchni stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, remont dachu, remont tarasu nad głównym wejściem, wykonanie prac towarzyszących m.in: wymiana obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, odwodnienia dachu, remont kominów, wykonanie opaski wokół budynku, montaż i demontaż rusztowań, związane z dociepleniem dachów podwyższenie ogniomurów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według słownika CPV Główny kod CPV 45113000 – 2 Roboty na placu budowy Dodatkowe kody CPV 45321000 – 3 Izolacja cieplna, 45260000 – 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45324000 – 4 Tynkowanie, 45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne. 4. Ponadto dla realizacji zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych: 1) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia. 2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 3) Zabezpieczenie terenu robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z nim związanych. 4) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili protokolarnego odbioru końcowego, odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. 5) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 6) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 7) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy - w 2 egz. w formie papierowej. 8) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów, opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę obciążają Wykonawcę. 9) Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 10) Oznakowanie placu budowy w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego. 11) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających dokumentację projektową wraz z poniesieniem kosztów i opłat z nich wynikających; 12) Uzyskanie na swój koszt wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 13) Sporządzenie planu BIOZ. 14) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, zdarzeń nagłych i losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej; 15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych i montażowych ponosi w całości Wykonawca. 16) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 17) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego: a/ o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość (wg stawek cen z kosztorysu ofertowego), b/ o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 18) Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 19) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie jak i w sposób umożliwiający jego bezkolizyjne funkcjonowanie. 20) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 21) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli organów kontrolnych, zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności; 22) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 23) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); 24) Przekazanie protokołów, dokumentacji oraz certyfikatów potwierdzających zastosowane materiały. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe, zgodne z odpowiednimi normami, powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności (o ile są wymagane) i zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu sprawdzenia miejsca robót oraz jego otoczenia, oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. 5. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). UWAGA ! Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez : Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261 Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - „Wadium do postępowania Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie – filia w Garbowie”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formach bezgotówkowych, do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem gwarancji/poręczenia, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu powinno obejmować cały okres związania z ofertą. Treść dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, iż gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej, w okresie obowiązywania gwarancji/poręczenia. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Muszą być płatne w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Poręczenia/gwarancje winny zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), kwotę gwarancji (poręczenia), termin ważności gwarancji (poręczenia), zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - każdy Wykonawca (bez wcześniejszego wezwania) składa - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp., sporządzone w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w przedmiotowym przetargu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach