Przetargi.pl
Dostawa leków-fortrans

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 RAWA MAZOWIECKA, NIEPODLEGŁOŚCI
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468921702, +48502020779
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
  NIEPODLEGŁOŚCI 8
  96-200 RAWA MAZOWIECKA, woj. łódzkie
  tel. 468921702, +48502020779
  REGON: 75006827100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków-fortrans
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leku - Fortrans do apteki szpitalnej w ilości 1000 op. Lek będzie wykorzystywany w programie w trakcie wykonywania badań kolonoskopowych w ramach projektu „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję / zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach