Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem leków Paliperidone inj. oraz Risperidone inj. z podziałem na dwa pakiety do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska 159
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000297187
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem leków Paliperidone inj. oraz Risperidone inj. z podziałem na dwa pakiety do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem leków Paliperidone inj. oraz Risperidone inj. z podziałem na dwa pakiety do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy, przy czym oznaczenie terminu ważności musi być czytelne. W przypadku produktu, preparatu którego termin ważności udzielony przez producenta wynosi 12 miesięcy i mniej, dopuszcza się dostarczenie towaru którego termin ważności będzie wynosił 2/3 terminu ważności udzielonego przez producenta. PAKIET NR 1 - Paliperidone inj.Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem leków Paliperidone inj. oraz Risperidone inj. z podziałem na dwa pakiety do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy, przy czym oznaczenie terminu ważności musi być czytelne. W przypadku produktu, preparatu którego termin ważności udzielony przez producenta wynosi 12 miesięcy i mniej, dopuszcza się dostarczenie towaru którego termin ważności będzie wynosił 2/3 terminu ważności udzielonego przez producenta. PAKIET NR 2 - Risperidone inj.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:a.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:b.1. Wykonawca przedstawi aktualną koncesję, zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i posiada aktualne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie,że ww. wymóg nie dotyczy.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach