Przetargi.pl
NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGOWYM UL. STASZICA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA „BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STASZICA”

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 327 796 , fax. 447 327 798
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  Pasaż Karola Rudowskiego 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 447 327 796, fax. 447 327 798
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGOWYM UL. STASZICA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA „BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STASZICA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa sieci wodociągowej 1.1. roboty pomiarowe, ziemne (pełna wymiana gruntu), przewierty, rozbiórkowe 1.2. rury z PE 100, SDR11 PN10 ɸ125 typu RC dwuwarstwowe 1.3. rury z PE 100 SDR11 PN10 ɸ40 1.4. montaż uzbrojenia sieci wodociągowej, hydranty DN80, zasuwy 1.5. płukanie sieci 1.6. próba wodna szczelności sieci wodociągowej 2. Budowa kanalizacji sanitarnej: 2.1. roboty pomiarowe, ziemne (pełna wymiana gruntu), przewierty, rozbiórkowe 2.2. nawierzchnie – odtworzenie po przekopach 2.3. kanały z rur kanalizacyjnych PVC SN8 lite, 2.4. studnie rewizyjne z kręgów betonowych 2.5. inspekcja kamerą kanałów sanitarnych 2.6. regulacja pionowa włazów kanałowych 3. Roboty drogowe: 3.1. rozbiórkowe i przygotowawcze:  roboty pomiarowe (geodezyjne)  rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej  rozbiórka chodników z płyt betonowych  rozebranie podbudowy z mas bitumicznych (gr. 12 cm) oraz kruszywa (gr.15 cm)  rozebranie krawężników betonowych, i ław betonowych  rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej  frezowanie nawierzchni asfaltowej  rozebranie znaków drogowych 3.2. nawierzchnie: 3.2.1. jezdnia - ulic  warstwa z gruntu niewysadzinowego  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P  warstwa wiążąca AC16W  warstwa ścieralna SMA 8S 3.2.2. krawężniki i obrzeża na ławach betonowych  krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem 15x30 cm  krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem 15x22 cm  obrzeża betonowe 30x8 3.3. zieleń – odtworzenie istniejących terenów zielonych. 3.4. oznakowanie pionowe 3.5. oznakowanie poziome grubowarstwowe gładkie 4. Dodatkowe wymagania: 4.1. Należy prowadzić roboty w sposób zapewniający ciągły dostęp pieszy do posesji. 4.2. Zamawiający dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji pod warunkiem zachowania tych samych danych technicznych i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją i przedmiarami. 4.3. Należy poinformować mieszkańców i użytkowników ul. Staszica o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu robót 4.4. Należy zapewnić pełną obsługę geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny, 4.5. Należy przeprowadzić niezbędne prób i badań wynikających z przepisów i prawa budowlanego. 4.6. Należy przeprowadzić wizję stanu technicznego elewacji budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej na etapie realizacji – wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. 4.7. Należy zgłosić rozpoczęcie prac do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania, oraz uzyskać niezbędne zgody na prowadzenie robót m.in.: zajęcie terenu na czas budowy w ZDiUM, włączenie w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej PWiK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. 1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz wykonawca jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: roboty inżynieryjne kanalizacji sanitarnej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację 2) wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego poniżej wskazane dowody:  listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oświadczenie), zaangażowanych do wykonywania ww. czynności na terenie budowy – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  wyjaśnienia w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących ww. czynności;  oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny – na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym umowy o pracę pracowników wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków (jeżeli został sporządzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Umowy powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) . Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych.. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2019, poz. 310) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: 1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:  należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku): GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003  w tytule przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na: BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGOWYM UL. STASZICA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA „BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY STASZICA” – znak SPZ.271.7.2020.  prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. 2) w przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wykonawca przekazuje wadium, sporządzone w jednej z poniższych postaci:  w postaci elektronicznej – dokument elektroniczny – oryginał (dokument wygenerowany elektronicznie), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wystawcy gwarancji/poręczenia,  w postaci pisemnej – dokument papierowy – oryginał, podpisany własnoręcznym podpisem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wystawcy gwarancji/ poręczenia. Dokument gwarancji/poręczenia musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Z treści dokumentu gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać:  odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1) i 3) ustawy Pzp,  zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowa na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) należy wnieść w sposób określony w rozdziale VIII SIWZ – odpowiednio. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-2 i ust. 4 ustawy Pzp. 5. Niewniesienie wadium w wymaganej wysokości, w wyznaczonym terminie (dotyczy także przedłużonego terminu związania ofertą oraz ponownego wniesienia wadium na podst. art. 46 ust. 3 ustawy Pzp), dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Ofertę, bez względu na jej postać, stanowi: 1) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów. 3) część niejawna oferty – zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach