Przetargi.pl
„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8142176, 8147075 , fax. 468 142 176
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  ul. Juliusza Słowackiego 70
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 46 8142176, 8147075, fax. 468 142 176
  REGON: 10050113000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy urządzeń podczyszczających składających się z osadnika i separatora oraz osadnika na dwóch kanałach deszczowych DN 500 zakończonych wylotami W-9 i W-10 do rzeki Rylki, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki (kwiecień 2017r), pozwolenie na budowę z dnia 25.09.2017r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową urządzeń podczyszczających składających się z osadnika i separatora oraz osadnika na dwóch kanałach deszczowych DN 500 zakończonych wylotami W-9 i W-10 do rzeki Rylki, ich częściowej wymiany, przebudowę istniejącego wpustu deszczowego z przykanalikiem wraz z odtworzeniem nawierzchni, remont istniejących wylotów wraz z zamontowaniem klap zwrotnych przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej – dz. nr 68 obr. 004 oraz 2 obr. 005. Istniejące dwa kanały deszczowe DN500, na których prowadzone będą prace, odprowadzają wody deszczowe i roztopowe do rzeki Rylka poprzez wylot W-9 i W-10. W celu spełnienia wymogów dotyczących czystości wód deszczowych wprowadzonych do rzeki operat i projekt przewiduje montaż urządzeń podczyszczających wody deszczowe składających się z separatora oraz osadnika przed istniejącym wylotem W-9 i posadowieniem osadnika dla wylotu oznaczonego W-10. Istniejące kanały wykonane są z rur betonowych o średnicy DN500 mm i zakończone bosymi końcami w skarpie rzeki Rylka. Skarpa rzeczna umocniona jest z kamienia polnego. Bose końce rur wystające ze skarpy kanału DN500 mm są pozałamywane. Materiał ( dobór ) układu podczyszczającego - zespół podczyszczający – wylot W-9: *osadnik wód deszczowych o przepływie poziomym Vcz = 5,0 m3, *separator z sekcjami lamelowymi o przepływie nominalnym Q n = 20 dm3/s i przepływie max Qmax = 200 dm3/s. - zespół podczyszczający – wylot W-10: *osadnik wód deszczowych o przepływie poziomym Vcz = 1,0 m3. Urządzenia jakie zostały zaprojektowane zostaną zamontowane przez Wykonawcę bezpośrednio na kanałach deszczowych z wymianą lub renowacją odcinków końcowych od urządzeń do wylotów. Osadniki i separator mają być zamknięte pokrywą studzienną płaską z otworem włazowym DN600 i włazami żeliwnymi typu ciężkiego (właz + korpus), komplet min 100kg w klasie D400. Wylot do rzeki zostanie wyremontowany poprzez wymianę końcowego odcinka rurociągu oraz zamontowanie klap zwrotnych. W celu zadania zostanie przebudowany wpust deszczowy W1 wraz z przykanalikiem. Przykanalik będzie wybudowany z rur PVC. Kanał na którym zostaną posadowione urządzenia podczyszczające wykonany jest z rur betonowych. Należy przeprowadzić jego wymianę we fragmencie gdzie zostaną zainstalowane elementy zespołu podczyszczania. Wszystkie łączenia należy wykonać za pomocą kształtek systemowych, dostępnych na rynku. Fragmenty łączące zaprojektowano z rur i kształtek PVC Φ500x12,2 typ ciężki. Przebudowywane przykanaliki wpustów deszczowych zaprojektowano z rur i kształtek PVC Φ160x11,7 typ ciężki. Rurociągi PVC materiał: - kielich z uszczelką - ścianka rury lita jednorodna - klasa sztywności SN8 kN/m² - szereg wymiarowy SDR34 - zgodnie z normą PN-EN 1401 Parametry i właściwości włazu: - Właz typ ciężki - właz kanałowy D400 wg PN-EN124 - waga kpl ( korpus+ pokrywa ) min 100 kg - materiał żeliwo szare EN-GJL wg normy PN-EN1561 - otwór włazowy Ø600, - głębokość osadzenia pokrywy 50mm, - głębokość obsadzenia korpusu 150mm. Ze względu na bardzo mały spadek podłużny uzbrojonego w urządzenia kanału deszczowego wloty do osadnika i separatora i wyloty z nich należy wykonać na jednym poziomie. Po stronie Wykonawcy jest też wymiana wszystkich wpustów deszczowych oraz korpusów z włazami, skrzynek wodociągowych na odcinku na którym będą prowadzone prace. Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze podlegającym ścisłej ochronie konserwatorskiej i ochrony stanowisk archeologicznych. Zespół podczyszczający jest urządzeniem podziemnym i nie będzie naruszał obecnego ładu przestrzennego. Prace ziemne wymagają sprawowania nadzoru archeologicznego. Odtworzenie nawierzchni Po wybudowaniu Urządzeń podczyszczających na dwóch kanałach deszczowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odtworzeniem nawierzchni zlokalizowanej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej Zarządca Drogi będzie prowadził prace związane z rewitalizacją miasta. Elementy jakie będą naruszone przez Wykonawcę w trakcje prowadzonych robót montażu urządzeń podczyszczających należy odtworzyć: 1. Skarpa z kamienia polnego, pas zielony – do stanu pierwotnego. 2. Konstrukcja nawierzchni jezdni – warstwy do odtworzenia:  warstwa ścieralna AC11S – 6 cm  podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego (0-31,5 lub 0/63mm) – 32 cm 3. Konstrukcja nawierzchni chodnika:  kostka betonowa gr = 8,0 cm  podsypka cementowo – piaskowa gr = 5,0 cm  podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego (0-31,5) – 20 cm 4. Elementy dróg ( krawężniki i obrzeża ):  uszkodzone elementy betonowe powinny być wymienione na materiały nowe  należy zastosować oporniki 12x25 cm, krawężniki 15x30 cm, krawężniki 20x30 cm, obrzeża 8x30 cm. W ramach robót Wykonawca powinien przewidzieć regulacje wpustów deszczowych, włazów ulicznych, skrzynek wodociągowych itd. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  tak Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4 000,00 PLN słownie: cztery tysięce złotych. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 3) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4) Kwotę gwarancji, 5) Termin ważności gwarancji, 6) Bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057 z dopiskiem: wadium – do postępowania nr RAWiK/05/2020. Przy czym w terminie określonym dla składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach wskazanych w pkt. 14.2 b-e) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert: do16.04.2020r, godz. 10:00, (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00). Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub c) zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; lub 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę – złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu); 3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW, 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy, o której mowa w punkcie 11 IDW; 6. Zaparafowany wzór umowy 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach