Przetargi.pl
Wykonanie utwardzenia, odwodnienia i ukształtowania terenu przy Urzędzie Gminy i Gminnym Centrum Kultury w Grabicy, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie

Urząd Gminy Grabica ogłasza przetarg

 • Adres: 97-306 Grabica, Grabica
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6161188 , fax. 44 6161188
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Grabica
  Grabica 66
  97-306 Grabica, woj. łódzkie
  tel. 44 6161188, fax. 44 6161188
  REGON: 53542200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://grabica.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie utwardzenia, odwodnienia i ukształtowania terenu przy Urzędzie Gminy i Gminnym Centrum Kultury w Grabicy, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie utwardzenia, odwodnienia i ukształtowania terenu przy Urzędzie Gminy i Gminnym Centrum Kultury w Grabicy: 2. ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE m.in.: a) wykonanie robót przygotowawczych, b) usunięcie drzew, c) roboty rozbiórkowe d) wykonanie robót ziemnych, e) wykonanie krawężników, obrzeży, f) wykonanie podbudowy, g) wykonanie urządzeń podziemnych, h) wykonanie nawierzchni z kostki, i) wykonanie nawierzchni bitumicznej, j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, k) dostawę i montaż urządzeń komunalnych, l) wykonanie ogrodzenia, m) wykonanie robót wykończeniowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w Dokumentacji projektowej (Projekcie budowlanym, Przedmiarze robót) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki do SIWZ. 5. W RAMACH W/W ROBÓT, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: a) zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy. b) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126]). Przekazanie planu BIOZ powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy. c) wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. d) wykonania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o odpadach e) pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją. f) przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdują się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Powiatowym Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim. g) pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy. h) pokrycia kosztów za media. i) ubezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż wymagana w pkt. VI pkt. 2 SIWZ przez cały okres umowy; j) sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Geodezji (w 2 egzemplarzach) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. k) udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 60 miesięcy i wydłużenia okresu rękojmi za wady fizyczne do okresu równego gwarancji, od dnia odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 PL (słownie: pięć tysięcy złotych). W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN należy stosować średni kurs NBP dla danej waluty, obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.08.2019r. do godz. 10:00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.): a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium w wysokości określonej w ppkt. 1 należy wnieść: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Grabica Nr r-ku: 81 89730003 0090 0090 0068 0006 tytułem: WADIUM w postępowaniu znak ZP.271.1.6.2019 lub WADIUM na utwardzenie terenu przy UG i GCK w Grabicy. b) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. c) w formie innej niż pieniądz (poręczeniach lub gwarancjach) oryginał dokumentu należy przekazać za pokwitowaniem do pok. nr 21 Urzędu Gminy w Grabicy przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ (tj. we właściwej formie, terminie i kwocie) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Pzp. 6. Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. 3 lit. b) – e) musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona przez cały okres związania ofertą nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. UWAGA! a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust.4a ustawy Pzp). b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument zgodnie z pkt. V ppkt. 4 SIWZ – jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach