Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową – I etap.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłasza przetarg

 • Adres: 49-330 Łosiów, ul. Główna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4 125 297 , fax. 77 4 125 368
 • Data zamieszczenia: 2019-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
  ul. Główna 1
  49-330 Łosiów, woj. opolskie
  tel. 77 4 125 297, fax. 77 4 125 368
  REGON: 45159650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.oodr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową – I etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na robotach budowlanych związanych z termomodernizacją budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową budynku Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Zakres prac obejmował będzie termomodernizację budynku tj (PZT – Plan Zagospodarowania Terenu) 1) Budynek główny (oznaczony na PZT nr 1): • ocieplenie ścian poniżej gruntu oraz ścian zewnętrznych i stropodachów; • wymianę stolarki okiennej (oprócz okien w przyziemiu); • wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych • montaż żaluzji zewnętrznych od strony południowej, • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej; • montaż drabiny zewnętrznej do wejścia na dach z nadbudówki budynku biurowego; • zamurowanie części ściany z luksferów w obrębie wyjścia z nadbudówki na dach; • niezbędną wymianę drzwi wewnętrznych, • wymianę instalacji odgromowej, • wykonanie opaski wokół budynku. 2) Łącznik (oznaczony na PZT nr 3): • ocieplenie ściany poniżej gruntu oraz powyżej cokołu tylko od strony elewacji frontowej - południowej, • wymianę stolarki okiennej tylko od strony elewacji frontowej – południowej, • wykonanie opaski przy łączniku, tylko od strony elewacji frontowej - południowej. UWAGA: Pomimo, że dokumentacja projektowa zawiera do wykonania większy zakres robót to w ramach tego postępowania nie będzie realizowany następujący zakres prac którego nie należy wyceniać: • przebudowa pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby wydzielenia pomieszczenia kotłowni, • wymiana, remont instalacji elektrycznej i c.o. • instalacja gazowa • część niższa oznaczona na PZT nr 2 (w tej części budynku nie będą wykonane żadne prace) • łącznik oznaczony na PZT nr 3 (w tej części ma być wykonany tylko zakres prac opisany w punkcie I. 2). 3) Wszystkie przewidziane do wykonania prace budowlane są szczegółowo opisane w: • dokumentacji projektowej, • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, • audycie energetycznym. 4) Cały zakres przedmiotu zamówienia ma być wykonany zgodnie z: • dokumentacją projektową, • specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, • audytem energetycznym. 5) Wszystkie użyte materiały do wykonania prac termomodernizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w projekcie oraz audycie energetycznym. Współczynniki przewodzenia ciepła oraz przenikania ciepła muszą być zgodne z parametrami określonymi w audycie energetycznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGK- Oddział Opole 52 1130 1219 0026 3137 0620 0004 z adnotacją: "wadium - „Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową – I etap.” 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i zawierać następujące elementy: 1)nazwę i adres: gwaranta (np. bank, instytucja ubezpieczeniowa), beneficjenta (Zamawiający) oraz zlecającego (Wykonawca); 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji, 5)zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: * odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub * nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub * zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, * w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach