Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku B, D1, D2 Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Szpitalnej 6a, w których mieszczą się Poradnie Specjalistyczne będące w strukturach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych Włocławku przy ul. Szpitalnej 6a. Poprzez wymianę okien drewnianych powodujące duże straty ciepła na okna bardziej szczelne z profili PCV

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 4165397 , fax. 54 4165323
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
  ul. Szpitalna 6A 6A
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 4165397, fax. 54 4165323
  REGON: 91033295300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wloclawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku B, D1, D2 Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Szpitalnej 6a, w których mieszczą się Poradnie Specjalistyczne będące w strukturach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych Włocławku przy ul. Szpitalnej 6a. Poprzez wymianę okien drewnianych powodujące duże straty ciepła na okna bardziej szczelne z profili PCV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynku B, D1, D2 Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Szpitalnej 6a, w których mieszczą się Poradnie Specjalistyczne będące w strukturach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych Włocławku przy ul. Szpitalnej 6a. Poprzez wymianę okien drewnianych powodujące duże straty ciepła na okna bardziej szczelne z profili PCV
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach