Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 - zatoki autobusowej w km 16+290 Część nr 2 - zatoki autobusowej w km 16+350

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (52) 370-57-17 , fax. (52) 370-57-16
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Fordońska 6 6
  85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (52) 370-57-17, fax. (52) 370-57-16
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 - zatoki autobusowej w km 16+290 Część nr 2 - zatoki autobusowej w km 16+350
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie dotyczy wykonania robót: 2.1.Część nr 1 Dla zatoki autobusowej w km 16+290 Branża drogi - roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi; rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości około 8 cm; rozebranie podbudowy z betonu lub kruszywa o grubości około 15 cm; rozebranie obrzeży, krawężników, oporników betonowych na podsypce piaskowej; rozebranie ław pod obrzeża, krawężniki, oporniki z betonu; demontaż elementów oznakowania pionowego, przestawienie elementów oznakowania pionowego, - roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); wykonanie wykopów mechanicznie; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych; wykonanie nasypów mechanicznie, - zabezpieczenie i regulacja urządzeń obcych: wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacji sanitarnej, - podbudowy: wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; wykonanie stabilizacji gruntu cementem o grubości warstwy 25 cm; wykonanie podsypki piaskowej grubość warstwy 15 cm; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca, istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; skropienie asfaltem - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca, istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5); wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie podbudowy betonowej C16/20 (B20) pod zatoką, - nawierzchnie: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach styku z nawierzchnią projektowaną; wywiezienie gruzu z frezowania istniejącej nawierzchni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi; ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych średnich; montaż aktywnego znaku typu signal flash zasilanego baterią słoneczną; wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - ogrodzenie segmentowe U-12; ustawienie czasowego oznakowania pionowego na czas robót, - elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; ustawienie oporników betonowych o wym. 15x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, - zieleń drogowa: wycinka krzewów i uporządkowanie terenu; ścięcie, okrzesanie i przewóz pni oraz uporządkowanie terenu; sadzenie drzew; humusowanie wraz z obsianiem trawą, - pomiar powykonawczy: wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą, Branża wod-kan -wykonanie odwodnienia: wykonanie przykanalika z rur PVC o średnicy 200 mm, wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, pompowanie oczyszczające nadmiaru wody gruntowej poprzez zastosowanie igłofiltrów, Branża elektryka - przebudowa sieci elektroenergetycznej: demontaż słupów żelbetowych linii nn pojedynczych i aowych z ustojami - słupy typu ŻN-10, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych typu E10,5/12, montaż przewodów typu AL-35, pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, badanie linii napowietrznej o ilości żył do 4, Branża telekomunikacyjna - przebudowa sieci telekomunikacyjnej: montaż i ustawienie słupa drewnianego wraz z osprzętem do podwieszania kabla i odciągiem, budowa kabla, wyłączenie kabla równoległego ze złącza, pomiary kabla, demontaż słupa drewnianego lub żelbetowego, demontaż kabla podwieszanego, transport materiałów zdemontowanych. Część nr 2 2.2. Dla zatoki autobusowej w km16+350 - robót przygotowawczych: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi; rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości około 5 cm; rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości około 8 cm; rozebranie podbudowy z betonu lub kruszywa o grubości około 10 cm; rozebranie obrzeży, krawężników, oporników betonowych na podsypce piaskowej; rozebranie ław pod obrzeża, krawężniki, oporniki z betonu; demontaż elementów oznakowania pionowego; przebudowa istniejącego ogrodzenia z siatki na podmurówce betonowej wraz z bramami i furtkami; przestawienie elementów oznakowania pionowego, - robót ziemnych: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); wykonanie wykopów mechanicznie; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych; wykonanie nasypów mechanicznie, - zabezpieczenia i regulacja urządzeń obcych: wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacji sanitarnej, - podbudowy: wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; wykonanie stabilizacji gruntu cementem o grubości warstwy 25 cm; wykonanie podsypki piaskowej grubość warstwy 15 cm; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; skropienie asfaltem - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5); wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 (B15) pod zjazdami, wykonanie podbudowy betonowej C16/20 (B20) pod zatoką, - nawierzchni: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach styku z nawierzchnią projektowaną; wywiezienie gruzu z frezowania istniejącej nawierzchni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - oznakowania dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi; ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych średnich; montaż aktywnego znaku typu signal flash zasilanego baterią słoneczną; wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - ogrodzenia segmentowe U-12; ustawienie czasowego oznakowania pionowego na czas robót, - elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; ustawienie oporników betonowych o wym. 15x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, - zieleń drogowa: ścięcie, okrzesanie i przewóz pni oraz uporządkowanie terenu; sadzenie drzew; humusowanie wraz z obsianiem trawą, - pomiar powykonawczy: wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) dla części nr 1: 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), b) dla części nr 2: 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwą zadania i nr części, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych , e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U z 2007 Nr 42 poz. 275 z późn. zmianami.). 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podsiania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach