Przetargi.pl
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia (humanistyczna) projektu Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3881300 , fax. 052 3881303
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  ul. Kościuszki 11 11
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3881300, fax. 052 3881303
  REGON: 09236152200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia (humanistyczna) projektu Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia, humanistyczna projektu Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 2. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie sępoleńskim poprzez opracowanie i wdrożenie RPW spójnych z rozwojem szkół, przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia od 01.10.2014 r. do 30.06.2015 r. 3. Szacunkowa ilość godzin dla koordynatora sieci współpracy i samokształcenia: 14,5 godzin miesięcznie. 4. W ramach projektu planuje się powołanie sieci współpracy i samokształcenia: a) humanistycznej, moderowanie grupą 20 - 25 nauczycieli przedmiotów humanistycznych, artystycznych placówek oświatowych biorących udział w projekcie Trzy sieci współpracy są w trakcie realizacji. Minimum dwie sieci współpracy i samokształcenia tematykę spotkań oprą o katalog sieci współpracy i samokształcenia, których założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu szkół. W ramach sieci współpracować ze sobą będzie średnio 20-25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli z terenu powiatu sępoleńskiego, tj. w sumie od 80 do 100 nauczycieli. Członkowie sieci będą spotykać się 3-5 razy w trakcie pracy jednej sieci na 1 rok szkolny (jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące). Między spotkaniami nauczyciele będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. Koordynator sieci przygotuje kwartalne i roczne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy w ramach sieci, zawierającego relację z przebiegu spotkań oraz wypracowanych rezultatów i zamieści je na platformie internetowej. Współpraca będzie odbywać się również za pomocą forów wymiany doświadczeń. 6. Obowiązki koordynatora sieci współpracy i samokształcenia: -przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników; -organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin); -moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej; -zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci; -sporządzenie kwartalnych i rocznych sprawozdań z pracy sieci i przedstawienie ich uczestnikom; -promocja działań sieci; -monitorowanie frekwencji na zajęciach; -współpraca ze specjalistami/ekspertami prowadzącymi zajęcia; -prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zajęć; -prowadzenie list obecności uczestników projektu, pokwitowań za posiłki itp.; -przeprowadzenie ankiet, testów sprawdzających poziom jakości współpracy nauczycieli i dyrektorów; -techniczne wsparcie przy organizacji spotkań szkoleniowych; -udział w szkoleniach z ekspertami; -systematyczne, rzetelne i terminowe dokumentowanie przebiegu realizacji projektu; -aktywny udział w cyklicznych spotkaniach zespołu merytorycznego projektu, organizowanych przez koordynatora projektu -ścisła współpraca z personelem zarządzający oraz personelem merytorycznym, czyli SORE i pozostałymi koordynatorami sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-sepolno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach