Przetargi.pl
Zaprojektowanie, dostawa i montaż układu separacji Fe i Al z układem wysypowym w ciągu technologicznym linii do produkcji paliwa alternatywnego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3573454 , fax. 051 3564305
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3573454, fax. 051 3564305
  REGON: 09158115000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, dostawa i montaż układu separacji Fe i Al z układem wysypowym w ciągu technologicznym linii do produkcji paliwa alternatywnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, dostawa i montaż układu separacji Fe i Al z układem wysypowym w ciągu technologicznym linii do produkcji paliwa alternatywnego. Układ separacji aluminium i ferromagnetyków ma stanowić dodatkowy element technologiczny w budowanej linii do produkcji paliwa alternatywnego na hali nr 6 na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu. Zamówienie obejmuje między innymi: a) zaprojektowanie układu separacji Fe i Al wraz z układem wysypowym, b) dostawa i montaż całego układu wraz z przyłączami (w tym elektryczne), jeśli to wymagane - uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zał. nr 8 do siwz). 2. Prace będą prowadzone na funkcjonującym Zakładzie w ścisłym uzgodnieniu z zamawiającym. Wybrany wykonawca musi ściśle współpracować z kierownikiem projektu z ramienia zamawiającego. Zamawiający wymaga min. 1 spotkania wyłonionego wykonawcy z zamawiającym i dostawcą powstającej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego oraz dokonania pełnego przystosowania dostarczonego zestawu z powstającą linią. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów CE - deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych. 4. Wymagana gwarancja 36 miesięcy na wszystkie części i podzespoły. 5. W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 3 nieodpłatne przeglądy sprawdzające stan technicznych dostarczonych urządzeń. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy i trzeci przed upływem 36 miesięcy. 6. Usterki muszą być usunięte w terminie 2 dni roboczych, za przekroczenie terminu wykonawca zapłaci zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą dobę począwszy od dnia zgłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429900002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. 2. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 3.Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych ustawą (art.45 ust. 6), w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w postaci: a) pieniężnej, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956. O potwierdzeniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego, tj. najpóźniej przed dniem otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem. 6. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące: a) czasu trwania, b) zasad wygaśnięcia. 7. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w ustawie. 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: hhtp://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach