Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompownią ścieków P1 w ul. Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika, Boczna w miejscowości Osielsko gm. Osielsko

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Jastrzębia 62
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 328 26 00 , fax. 52 328 26 01
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny
  Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 62
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 328 26 00, fax. 52 328 26 01
  REGON: 09003390800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompownią ścieków P1 w ul. Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika, Boczna w miejscowości Osielsko gm. Osielsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompownią ścieków P1 w ul. Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika, Boczna w miejscowości Osielsko gm. Osielsko: - sieć wodociągowa PVC?110 - 326,83 m - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE?90 - 178,52 m - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC?200 - 1459,25 m - odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC?160 - 307,20 m tj. szt. 57 - przepompownia ścieków P1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla przedmiotu zamówienia: 5000,00 zł Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 pkt. 6 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach