Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach

Powiat Głubczycki ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4852078, 4053660 , fax. 774 856 533
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Głubczycki
  ul. Kochanowskiego 15
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 77 4852078, 4053660, fax. 774 856 533
  REGON: 53141246700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatglubczycki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach. Raciborska 17 Zakres prac: 1. Ocieplenie stropu wewnętrznego poprzez wyłożenie wełny mineralnej o grubości 23 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ??0,035 W/mK). Ocielenie należy zabezpieczyć płytami OSB w celu umożliwienia przeglądów technicznych. W tym celu na belkach zamontować drewniany ruszt oraz folie wiatrochronną na zakładkę co najmniej 10cm. Pomiędzy szczeliny rusztu układamy drugą warstwę materiału izolacyjnego. Następnie montować płyty OSB. 2. Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV o współczynniku przenikania ciepła - U ? 0,9 [W/m*K] Okna należy wykonać jako 5-komorowe, 3-uszczelkowe z profili PCV wyposażone w zestaw szyb zespolonych float, ciepłochronnych o budowie 4/16/4/16/4, o infiltracji powietrza a<0,3 m3/(m.h.da Pa2/3) i współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=30-35 dB. Skrzydła okien należy wyposażyć w wbudowane nawiewniki higrosterowane (zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ powietrza od 5 do 35 m3/h, tłumienie akustyczne 33 dB(A). Okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia. 3. Wymiana stolarki drzwiowej na nową z PCV o współczynniku przenikania ciepła - U ? 1,3 [W/m*K] 4. Wymiana istniejących obróbek blacharskich tj. rynny, rury spustowe i parapety. Rury spustowe, instalację odgromową, oraz pozostałe elementy należy zamontować po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego. Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu, dodatkowo należy uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej grubości 0,55 mm. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo wraz z wykończeniem systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów). Również projektuje się wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCW. 5. Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki o następujących parametrach: Kolor: ceglasty, wykończenie: mat Przewiduje się rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki, wykonanie łat 5x4 cm, kontrłat 5x2 cm, wiatroizolacji z folii wiatroizolacyjnej, wykonanie nowego pokrycia, obróbek blacharskich, ław kominiarskich i barier śniegowych. Istniejąca więźba dachowa zostanie zaimpregnowana metodą smarowania preparatem impregnacyjno - grzybobójczym i ogniochronnym o parametrach nie gorszych niż Ogniochron. W ramach remontu kominów zostanie wykonane naprawa czapek kominowych. 6. Kotłownia gazowa będzie zlokalizowana w istniejącym budynku wolnostojącym. Zgodnie z częścią rysunkowego istniejące pomieszczenie 1.05 przewiduje się do zmiany sposobu użytkowania tj. pomieszczenie biurowe na pomieszczenie kotłowni. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 22,75m?. Wejście do kotłowni zapewniony jest bezpośrednio z zewnątrz, drzwiami o szerokości 0,9m. Drzwi do kotłowni otwierają się na zewnątrz. Wydziela się przedsionek oraz montuje ściankę działową o grubości 15cm wraz z montaż trzech drzwi EI30S. Wysokość pomieszczenia wynosi 3,7m. W pomieszczeniu kotłowni jest istniejąca wentylacja grawitacyjną nawiewno-wywiewną. W kotłowni jest oświetlenie naturalne i sztuczne. Oświetlenie naturalne zapewniają dwa okna o łącznej powierzchni oszklenia 3,54m?. Istniejące kotły węglowe w podpiwniczeniu w kotłowni należy zdemontować. Zaprojektowano instalację CO pompową, dwururową z rozdziałem dolnym systemu zamkniętego o parametrach 75/650C z naczyniem wyrównawczym systemu zamkniętego wg. PN-91/B-02414 zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni na parterze po remoncie i dostosowania pomieszczenia 1.05. Kotłownia gazowa została zaprojektowana w oparciu o kaskadę 2 kotłów kondensacyjnych spełniających restrykcyjne wymagania klasy 6 wg normy PN-EN 303-5:2012, o znamionowej mocy cieplnej 250kW każdy Logano plus KB372 wraz pełną automatyką regulacyjną EMS Plus. Parametry kotła: Moc znamionowa (75/65?C) 250 kW Zakres mocy 40-238 kW, max ciśnienie robocze 6 bar, max temp. zasilania 95?C Wymiary gabarytowe kotła(szer. x głębokość x wys.) 640x994x1470 mm Właściwości, cechy kotła: Średnica zasilania i powrotu DN65/65 Średnica krućca spalinowego Dn200 sprawność pracy kotła przy parametrach 70/60 co najmniej 109 %, Przewody instalacji CO zaprojektowano w obrębie kotłowni z rur stalowych wg PN- 79/H 74244. Instalacje należy łączyć za pomocą spawania lub gwintowania. Dopuszcza się wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu systemu lub innego równoważnego łączonych przez złączki stalowe z wymienną uszczelką z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM. W uzasadnionych przypadkach przy modernizacji instalacji c.o. można użyć rur polipropylenowych (typ3) o typoszeregu ciśnieniowym SDR 7,4 lub SDR 5 (PN 16 lub PN 20) z wkładką aluminiową zabezpieczającą przed znacznymi wydłużeniami liniowymi przewodów lub równoważnych o tych samych parametrach. Dla rur PP połączenia wykonywać za pomocą złączek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe przy użyciu zgrzewarki. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według wytycznych producenta. Przy rozdzielaczach Dn100; L= 80cm na przewodach na zasilaniu i powrocie montować zawory kulowe odcinające Dn 40, Dn50. Rozdzielacze wyposażyć w termometry, manometry i kurki spustowe Dn 15. Na pionach zaprojektowano zawory równoważące Dn25/20. Przy grzejnikach należy zainstalować : na zasilaniu termostaty grzejnikowe z głowica RTD. Na końcu każdego pionu i najwyższych punktach instalacji należy zainstalować odpowietrznik automatyczny miejscowy zgodnie z wymogami PN-91/B-02420. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typ 11, 22 i 33 wysokości 600 mm. Grzejniki montowane na wspornikach ściennych z tworzywa sztucznego jak w instrukcji montażowej producenta. Przewody od rozdzielaczy do pionów należy izolować kształtkami otuliny z pianki poliuretanowej o przewodności cieplnej = 0,04 W/mK zgodnie z PN-B-02421.2000 - lub innymi równoważnymi. Pomieszczenie kotłowni Istniejące pomieszczenie 1.05 przeznaczone na kotłownię należy wyłożyć terakotą na podłodze oraz zamontować kratkę ściekową, a ściany pomalować lamperią. W kotłowni należy przewidzieć dostosowanie i wykonanie fundamentu pod kocioł o wysokości 10 cm i wymiarach jak podstawa kotła. Naroża fundamentu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi metalową listwą. Zamontować drzwi zewnętrzne 90x200 o odporności ogniowej EI30. Drzwi istniejące nie spełniające wymogów należy wymienić na nowe o odporności ogniową EI30. Przewody wentylacji wywiewnej sprawdzić i udrożnić. Zasysania powietrza do spalania kotłów zainstalować do szachtu kominowego na zasadzie przeciwprądu do wspólnego przewodu spalinowego. Dla zapewnienia minimalnej wymiany powietrza w kotłowni dopływ świeżego powietrza wykonać za pomocą przewodu nawiewnego typu Z o wymiarach 15x20cm. Instalację elektryczną pomieszczenia dostosować do wymogów jak dla kotłowni gazowej. Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia będzie realizowane przez zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe. Przy każdym kotle zostanie zamontowana grupa bezpieczeństwa z zaworem 3 bar manometrem i odpowietrznikiem, ogranicznik ciśnienia maksymalnego, Ponadto kotły zabezpieczone będą przed konsekwencjami braku wody za pomocą zabezpieczenia stanu wody STB SYR 933 lub równoważnego. Odprowadzenie spalin z kotłów będzie realizowane poprzez fabryczny układ kaskadowy (przewód spalinowy wspólny dn250 /czopuch/ podłączony do istniejącego szachtu komina (50x50cm) spalinowego po kotłowni węglowej rurą systemową ze stali nierdzewnej DN300. Powietrze do spalania do kotłów zasysane będzie z przestrzeni szachtu pomiędzy rurą spalinową a ścianami komina prowadzonego w szachcie w przeciwprądzie. Zastosowane systemy spalinowe musza posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Instalacje spalinowa zgłosić do przeglądu kominiarskiego. Przed podłączeniem czopucha sprawdzić drożność komina spalinowego oraz przewodu wentylacyjnego (kratka wywiewna). W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kotłowej i instalacji c.o. przed ewentualnymi zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje się filtry siatkowe. Przed podłączeniem kotła, całą wybudowaną instalację należy przepłukać z ewentualnych osadów i zanieczyszczeń. Napełnianie oraz uzupełnianie zładu przewiduje się wodą z istniejącej instalacji. W celu pełnej automatyzacji napełniania instalacji przewiduje się montaż na przewodzie zasilającym zaworu SYR 2128 DN20, lub równoważnego. Pierwsze napełnienie instalacji c.o. należy wykonać wodą uzdatnioną-ze stacji demineralizacyjnej np.IWR-30. Odczyt parametrów pracy instalacji w projektowanym systemie zapewnią przewidziane do montażu termometry i manometry. Termometry powinny mieć zakres odczytu temperatury od 0 - 100 ?C. Natomiast manometry powinny być wyposażone w kurek odcinający i posiadać zakres pracy od 0 - 0,6 MPa. Powietrze do spalania dla kotłów czerpane będzie z przestrzeni szachtu istniejącego komina za pomocą systemowych przewodów połączonych z komorą spalania kotła. Spaliny odprowadzane będą wspólnie za pomocą fabrycznego układu kaskady i skierowane do przewodu DN300 zainstalowanego w kominie i wyprowadzonego na dach budynku. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w kanał nawiewny typu Z o wymiarach 15x20cm. Wytyczne budowlane Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym, przy przejściach przez przegrody kotłowni materiał ten powinien mieć odpowiednia odporność ogniową. Do tego celu przy przejściach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) należy użyć ogniochronną elastyczną masę uszczelniającą Hilti typ CP611A lub równoważną, natomiast przy przejściach przez przegrody pionowe należy stosować opaskę Hilti typ CP 648, lub równoważną. Rury niepalne są doskonałymi przewodnikami ciepła, dlatego zabezpieczenia takich przejść powinny być tak wykonane, aby nie dopuścić do samozapłonu materiałów znajdujących się po drugiej stronie przejścia ognia. W tym celu rury poza przejściem należy izolować wełną mineralną z obydwu stron przejścia. Drzwi do kotłowni zamontować zewnętrzne o wymaganej odporności ogniowej EI30,jednoskrzydłowe, pełne o wymiarach 90x200 cm zamykane na zamek patentowy. Wejście do kotłowni drzwiami zewnętrznymi i z korytarza szer.90cm EI30 z zamknięciem bezklamkowym otwierane pod naciskiem /samozamykacz/. Kotłownia powinna stanowić wydzieloną strefę pożarową. Wymagana jest odporność ogniowa przegród wydzielających kotłownię, EI 60 dla ścian i stropu, EI 30 dla drzwi. Wymagania te odnoszą się także do obudowy kanału wentylacyjnego oraz komina na kondygnacjach poza kotłownią. Wymagane jest także oznakowanie drogi wyjścia z kotłowni na zewnątrz budynku, wyraźne oznakowanie wyłącznika głównego prądu oraz sprzętu ppoż., umieszczenie w pomieszczeniu kotłowni wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji obsługi. System detekcji gazu zaprojektowano w oparciu o centralkę sterującą MD-2ZA (zasilanie 12 V), detektor dwudrogowy budowy przeciwwybuchowej DEX oraz sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL. Moduł podstawowy współpracować będzie z centralą sygnalizacyjną obiektu wg opracowania elektrycznego. Detektor metanu w pomieszczeniu kotłowni należy zlokalizować 10 cm pod stropem. Z systemem detekcji z kotłowni współpracować będzie zawór klapowy typ MAG -3, DN50. Montaż systemu detekcji gazu wykonać w oparciu o instrukcję firmy Gazex i oraz karty katalogowe urządzeń. Kotłownię należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r.). W pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię wykonane zostaną następujące prace: - wymiana drzwi wejściowych na zgodne z przepisami, - montaż nowych drzwi zewnętrznych przy klatce schodowej, - wymiana posadzki na ceramiczną oraz montaż kratki ściekowej, którą należy podłączyć do kanalizacji budynku, - doprowadzenie wody zimnej w celu uzupełnienia zładu, - doprowadzenie instalacji gazowej do zasilania kotła, - remont instalacji elektrycznej z dostosowaniem do przepisów jak dla kotłowni gazowej, - roboty remontowe ścian i posadzki - malowanie pomieszczenia i wykonanie lamperii na ścianach, - wykonanie i montaż nowego komina DN300 ze stali nierdzewnej w szachcie istniejącego komina ceramicznego po kotłowni węglowej, - wykonanie i montaż przewodów nawiewnych do kotłów z przestrzeni szachtu kominowego na zasadzie przeciwprądu do przewodu spalinowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWIZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wzór oferty na roboty budowlane Do ofertuy należy dołączyć kopię dowodu wplaty wadium Do ofert należy dołączyć kosztorys szczególowy osobno na obiekty Raciborska 17 i Raciborska 19 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach