Przetargi.pl
Budowa toalety publicznej przy ul. Magistrackiej w Głuchołazach wraz zagospodarowaniem terenu

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 092 100 , fax. 774 092 101
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 774 092 100, fax. 774 092 101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa toalety publicznej przy ul. Magistrackiej w Głuchołazach wraz zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa toalety publicznej wg adaptowanego projektu gotowego „WC-Mini-model Basic”, na terenie położonym w Głuchołazach przy ul. Magistrackiej (dz. nr 481/2) wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wg przyjętej koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do ulicy Magistrackiej. Obiekt toalety publicznej jest wolno stojący, prefabrykowany, dostępny dla użytkowników uni-sex, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne - poruszające się na wózku inwalidzkim. Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót. 2. W ramach budowy toalety publicznej przy ul. Magistrackiej wraz z zagospodarowaniem terenu należy wykonać w szczególności: 1) splantowanie i oczyszczenie terenu, przygotowanie go pod wykonywanie projektowanych nawierzchni 2) wytyczenie projektowanej toalety publicznej 3) roboty ziemne 4) wykonanie płyty fundamentowej 5) wykonanie wszelkich instalacji (sanitarne i elektryczne), niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania publicznej toalety 6) montaż toalety publicznej wraz z wszystkimi elementami wyposażenia 7) odtworzenie istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki surowo łupanej 8) wykonanie obrzeży (rabaty wyniesionej 15 cm) 9) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych na powierzchni ok. 46 m2 [założenie rabaty wyniesionej, w tym wykonanie nasadzeń (drzewo – 1 szt., krzewy – 60 szt.)] 10) budowa części nawierzchni placu z kostki surowo łupanej – ok. 8 m2 11) montaż kosza na śmieci 12) uporządkowanie terenu 13) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej). 3. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót i specyfikacjach wykonania i odbioru robót, które to dokumenty składają się na Dokumentację przetargową – załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: W dołączonym przedmiarze robót dotyczącym „Zagospodarowania terenów przyległych do ul. Magistrackiej w Głuchołazach” - do wyceny należy uwzględnić TYLKO elementy wykazane w pozycjach: 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 30, 35, 41. UWAGA: Ze względu na istniejącą zabudowę, tj. min. na odległość od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz otaczające działki nie będące własnością gminy i związane z tym ograniczenia (odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną), a także istniejąca infrastrukturę, koniecznym jest zachowanie wymiarów wskazanych w projekcie budowlanym z dopuszczeniem wymiarów mniejszych, przy zachowaniu odpowiedniej przestrzeni dla niepełnosprawnych i spełnienia wszelkich wymagań dotyczących toalety automatycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą , sporządzoną na podstawie Formularza oferty Wykonawca składa: 1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załączników nr 1 i 2 do SIWZ; 2. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.4. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach