Przetargi.pl
Szkolenie Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6403535 , fax. 061 6402110
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
  ul. Wojska Polskiego 2 2
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6403535, fax. 061 6402110
  REGON: 63969523700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie szkolenia grupowego pn. Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Łączna liczba godzin szkolenia musi wynosić 60 godzin zegarowych ( w tym min. 10 godzin zajęć praktycznych). Ilość osób: W szkoleniu weźmie udział 16 osób. Szkolenie powinno odbywać się w dwóch grupach po 8 osób. Przewiduje się, że zamawiający będzie sukcesywnie kierował kandydatów na szkolenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto z załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupwrzesnia.pl - zakładka zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach