Przetargi.pl
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec - Gołuchów

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7427216 , fax. 062 7427216
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Gen. Hallera 54 54
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7427216, fax. 062 7427216
  REGON: 25086414900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-pleszew.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec - Gołuchów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec - Gołuchów. W ramach przebudowy przewiduje się roboty przygotowawcze, rozbiórkę istniejacych utwardzeń zjazdów na posesję z elementów betonowych, wykonanie muld odparowujących , wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów, wykonanie pełnej konstrukcji zaprojektowanych chodników i zjazdów. Szczegółowy zakres robót oraz opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlano - wykonawczym ( załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1000,00 zł słownie: jeden tysiąc złoty00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-pleszew.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach