Przetargi.pl
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kętrzynie oraz utrzymanie terenów przyległych.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 66
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7514210 , fax. 089 7514210
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
  ul. Sikorskiego 66 66
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7514210, fax. 089 7514210
  REGON: 00032351300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kętrzynie oraz utrzymanie terenów przyległych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie będzie obejmowało sprzątanie pomieszczeń w budynku sądu w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 66 o łącznej powierzchni 2268,17 m2, z czego: powierzchnia sprzątana codziennie - 1889,21 m2 w tym 6 sal rozpraw o łącznej powierzchni 377,25 m2, powi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub pełnomocnictw lub złożą dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego) należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - pełnomocnictwo (a). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty stosownie do § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r.w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.06.87.605 oraz Dz.U.08.188.1155).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach