Przetargi.pl
ZAKUP UŻYWANEJ RÓWNIARKI DROGOWEJ

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich ogłasza przetarg

 • Adres: 19-520 Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6157172, 6157178
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
  ul. Konopnickiej 26 26
  19-520 Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6157172, 6157178
  REGON: 00053130600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bazagmin.pl/bip_banie-mazurskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP UŻYWANEJ RÓWNIARKI DROGOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej równiarki drogowej sprawnej w 100% gotowej do pracy, wyprodukowanej w latach od 1988r do 1990r. (zgodny z załącznikiem nr 4) o parametrach: - rok produkcji od 1988r. do 1990 r., - silnik wysokoprężny, - min
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 295222109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 6.1 niniejszej specyfikacji muszą być: oświadczenie - załącznik nr 2; 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Brak któregokolwiek w/w dokumentu spowoduje wykluczenie wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej specyfikacji. 3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie: - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, dotyczy to również spółek cywilnych. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. - wypełniony druk (Oferta), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. - pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie (spełnia) czy (nie spełnia) UWAGA: Wszystkie wymienione wymienione dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, zamawiający będzie żądać od oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości inny sposób. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie 2 dni, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania art.26ust.3 p.z.p. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 7.2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bazagmin.pl/bip_banie-mazurskie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną