Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Renowacja zabytkowych kamienic zlokalizowanych w centrum Starego Miasta w Ornecie: kamienice przy ul Sienkiewicza 3, Sienkiewicza 16, Zamkowej 4, Żelaznej 14

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2421116 , fax. 055 2422990
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2421116, fax. 055 2422990
  REGON: 00052649800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.orneta.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Renowacja zabytkowych kamienic zlokalizowanych w centrum Starego Miasta w Ornecie: kamienice przy ul Sienkiewicza 3, Sienkiewicza 16, Zamkowej 4, Żelaznej 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Renowacja zabytkowych kamienic zlokalizowanych w centrum Starego Miasta w Ornecie:kamienice przy ul Sienkiewicza 3, Sienkiewicza 16, Zamkowej 4, Żelaznej 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. ( Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) tj. 1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki : -wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi projektowe w zakresie budowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub remontu budynków na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków lub wpisanego do rejestru zabytków (wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytkach nieruchomych) o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. ( Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) 3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w Rozdziale 6 IDW jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę spełnia, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-3 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone wg Załącznika nr 2 do IDW 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.3 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich charakterystyki, wartości oraz dat i miejsca wykonywania wg Załącznika nr 3 do IDW wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością 1.4 Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzony według załącznika nr 4 do IDW 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie: -Pełnomocnictwo określone w Rozdziale 10 IDW -Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 do 1.2 przedstawia każdy z tych Wykonawców. UWAGA: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umig.orneta.net.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach