Przetargi.pl
świadczenie usługi ochrony obiektów pocztowych przez grupy interwencyjne, w podziale na trzy części

"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul.Rakowiecka 26, 00-940 W-wa, KRS: 0000334972 Sąd Rej. dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony.Jednostka prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 40-940 Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 2538862 , fax. (32) 2513346
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul.Rakowiecka 26, 00-940 W-wa, KRS: 0000334972 Sąd Rej. dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony.Jednostka prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny
  pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 7
  40-940 Katowice, woj. śląskie
  tel. (32) 2538862, fax. (32) 2513346
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi ochrony obiektów pocztowych przez grupy interwencyjne, w podziale na trzy części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usługi ochrony obiektów pocztowych przez grupy interwencyjne, w podziale na trzy części: 1)część I zamówienia - świadczenie usługi ochrony obiektów pocztowych przez grupy interwencyjne dla obiektów zlokalizowanych. w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 6, w Prudniku przy ul. T. Kościuszki 14, w Nysie przy ul. B. Krzywoustego 21, w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Łukaszewicza 3; 2)część II zamówienia - świadczenie usługi ochrony obiektów pocztowych przez grupy interwencyjne dla obiektu zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Rynek 13, w Żywcu przy ul. T. Kościuszki 31;. 3)część III zamówienia - świadczenie usługi ochrony obiektów pocztowych przez grupy interwencyjne dla obiektu zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Piastowskiej 7. 2.Kod CPV określający przedmiot zamówienia: 79710000-4 Usługi ochroniarskie. 3.Zamawiający wymaga świadczenia usługi ochrony osób i mienia w formie gotowości do interwencji oraz bezpośredniej interwencji załogi grupy interwencyjnej, po otrzymaniu powiadomienia o konieczności jej wykonania w obiektach wskazanych. 4.Bezpośrednia interwencja załogi grupy interwencyjnej rozumiana jest jako: 1)dojazd do obiektu wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, po otrzymaniu powiadomienia o konieczności jej wykonania od operatora SMA (Stacja Monitorowania Alarmów); 2)podjęcie stosownych do okoliczności działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w chronionym obiekcie, a w szczególności w sytuacjach wskazujących na: a)kradzież lub zabór mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku; b)próbę zagarnięcia mienia; c)wystąpienie innych zagrożeń, np., energetycznych, gazowych, wybuch pożaru itp. 4.Przekazanie sygnału od operatora SMA informującego o konieczności przeprowadzenia interwencji przez załogę grupy interwencyjnej Wykonawcy odbywać się będzie drogą telefoniczną na numer Wykonawcy , 5.Wykonawca w dniach i godzinach, o których mowa w załączniku nr 1 zobowiązany jest do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia, a w przypadku odebrania sygnału przeprowadzenia interwencji, do niezwłocznego podjęcia dopuszczalnych prawem czynności ochronnych przez załogę grupy interwencyjnej, a w szczególności do: 1)ujęcia sprawcy i oddania go w ręce Policji; 2)poinformowania operatora SMA o dokonanych ustaleniach na miejscu zdarzenia; 3)zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia Policji oraz przedstawiciela Zamawiającego; 4)podjęcia działań celem przeciwdziałania powstaniu strat lub ograniczenia skutkówi następstw zdarzeń nadzwyczajnych, w szczególności włamania, napadu, zagrożeń energetycznych, gazowych, wybuchu ładunku oraz pożaru; 5)przekazanie informacji ze zdarzenia operatorowi SMA. 6.Po dotarciu do obiektu, z którego napłynął sygnał, załoga grupy interwencyjnej oprócz podjęcia czynności wymienionych powyżej obejmuje ochroną obiekt do czasu przybycia Policji oraz przedstawiciela Zamawiającego. 7.Wszelkie działania pracowników Wykonawcy, po otrzymaniu informacji o podjęciu interwencji, przekazane przez operatora SMA podejmowane będą bez opóźnień, a załoga grupy interwencyjnej uda się na wskazane miejsce najkrótszą możliwą drogą, przy czym czas dojazdu do obiektu nie może przekroczyć 10 minut od chwili otrzymania zgłoszenia od operatora SMA;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: CIOR3/141/12
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach