Przetargi.pl
Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 40-005 Katowice, Aleja Korfantego 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 53 55, 253 87 33 , fax. 32 253 87 33
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Aleja Korfantego 35 35
  40-005 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 53 55, 253 87 33, fax. 32 253 87 33
  REGON: 00078948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa miasta Katowice nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) wywóz nieczystości stałych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdujących się na terenie miasta Katowice. Wykaz obiektów: 1. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Zadole, ulica Wczasowa 8, 2. Skate Park przy ORW Zadole, ulica Wczasowa, 3. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Bugla, ulica Żeliwna 26D, 4. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Rolna, ulica Nasypowa 65, 5. Kemping 215, ulica Trzech Stawów 23, 6. Lodowisko Jantor, ulica Nałkowskiej 11, 7. Ośrodek sportowy Słowian, ulica 1go Maja 99, 8. Ośrodek sportowy Szopienice, ul. 11 Listopada 16, 9. Boisko piłkarskie Rapid, ulica Grażyńskiego 51, 10. Hala sportowa, ulica Józefowska 40, 11. Obiekt sportowy Podlesianka, ulica Sołtysia 25, 12. Boisko sportowe, ulica Boya Żeleńskiego 96C, 13. Ośrodek sportowy Hetman, ul. Siwka 6 14. Stadion Miejski, ulica Bukowa 1, 15. Hala sportowa Kolejarz, ulica Alfreda 1, 16. Lodowisko sezonowe, ulica Kościuszki róg Ceglanej, 17. Staw Morawa, ulica Morawa. Wywóz nieczystości stałych z obiektów odbywać się będzie wg harmonogramu, który zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą. Obiekty wymienione w punktach od 1 do 15 wywóz całoroczny, natomiast obiekty wymienione w punkcie 16 i 17 wywóz sezonowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości wywozów w zależności od potrzeb. Wpływ na zmianę tej częstotliwości będzie m.in. uzależniony od warunków atmosferycznych, terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu letniego. W tej sytuacji Wykonawca obciąży Zamawiającego za faktyczne wykonanie usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w części, w jakiej przedmiot zamówienia podlegać będzie unormowaniom wynikającym z wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach