Przetargi.pl
Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie, we własnym imieniu i na własny rachunek, wielofunkcyjną Halą sportową przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie, w tym organizowanie wszelkich imprez (sportowych, kulturalnych, itp.), zgodnie z funkcją Hali

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 3707100 , fax. 034 3707175
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. (034) 3707100, fax. 034 3707175
  REGON: 00051573800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie, we własnym imieniu i na własny rachunek, wielofunkcyjną Halą sportową przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie, w tym organizowanie wszelkich imprez (sportowych, kulturalnych, itp.), zgodnie z funkcją Hali
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i kompleksowe zarządzanie, we własnym imieniu i na własny rachunek, wielofunkcyjną Halą sportową przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie, w tym organizowanie wszelkich imprez (sportowych, kulturalnych, itp.), zgodnie z funkcją Hali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 71 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach