Przetargi.pl
Dostawa paliw w 2013 roku

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3969700 , fax. 032 3969702
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Smolenia 35 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3969700, fax. 032 3969702
  REGON: 24013698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie tego zadania jest dostawa paliw na potrzeby MZDIM Bytom obejmująca zakup benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w ilości do 10 000 litrów oraz oleju napędowego w ilości do 46.500 litrów w 2013r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości każdego z w/w paliw, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego, o ile ilość zakupionych paliw będzie wynosić co najmniej 60% ilości zadeklarowanych. 2. Podane w SIWZ i załącznikach do SIWZ ilości zakupywane paliwa są orientacyjne (szacunkowe), mają służyć do porównania ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne ilości mogą się różnić od ilości zakładanych (szacowanych), w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie zakupionego paliwa i cen z dnia zakupu (z uwzględnieniem zaoferowanego upustu), do maksymalnego zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (tj. oszacowanej wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT). 3. Zakupy odbywać się będą na zasadach doraźnych, poprzez sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do zbiorników pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacjach Wykonawcy. 4. Olej napędowy winien spełniać wymagania jakościowe określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r., Nr 221, poz.1441), natomiast benzyna bezołowiowa 95 oktanowa winna spełniać wymagania jakościowe określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r., Nr 221, poz.1441). 5. Zakup będzie odbywać się za pomocą dwudziestu kart paliwowych wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, przy użyciu których odbywać się będzie bezgotówkowe tankowanie, przy czym 15 kart przypisanych zostanie do poszczególnych pojazdów, a pozostałych 5 wystawionych zostanie w celu realizacji dostaw odpowiednio oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, służących do zasilania pozostałych urządzeń. 6. Zakup paliw spełniających wymagania jakościowe będzie odbywać się według cen detalicznych obowiązujących w dniu zakupu paliwa na danej stacji paliw, z uwzględnieniem stałego, określonego upustu zaoferowanego w ofercie. 7. Rozliczenia zawartych transakcji odbywać się będą dwa razy w miesiącu - za okresy od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia do końca miesiąca. Zamawiający dopuszcza także inny sposób rozliczenia polegający na tym, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie kończył się w niedzielę najbliższą połowie miesiąca i za ten okres będzie wystawiana faktura VAT zawierająca wszystkie transakcje od pierwszego dnia miesiąca, druga natomiast będzie wystawiana za transakcje od poniedziałku (dnia następnego po wspomnianej niedzieli) do końca miesiąca kalendarzowego. 8. Rozliczenie każdorazowej transakcji bezgotówkowego tankowania powinno zostać potwierdzone wydrukiem z terminala lub kwitem WZ, który winien zawierać: numer karty, numer rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę transakcji oraz miejsce, nazwę produktu, ilość zatankowanego paliwa i całkowitą wartość transakcji (brutto). Ponadto wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu wskazane powyżej informacje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu hasła, za pomocą którego będzie możliwe odczytanie przedmiotowych transakcji. 9. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2013r.do dnia 31.12.2013r. Zadanie nr 2: 10. Przedmiotem zamówienia w zakresie tego zadania jest zakup: benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w ilości do 600 litrów, benzyny bezołowiowej 98 oktanowej w ilości do 12.500 litrów oraz oleju napędowego w ilości do 13.500 litrów w 2013r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości każdego z w/w paliw, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego, o ile ilość zakupionych paliw będzie wynosić co najmniej 60% ilości zadeklarowanych. 11. Podane w SIWZ i załącznikach do SIWZ ilości zakupywane paliwa są orientacyjne (szacunkowe), mają służyć do porównania ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne ilości mogą się różnić od ilości zakładanych (szacowanych), w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie zakupionego paliwa i cen z dnia zakupu (z uwzględnieniem zaoferowanego upustu), do maksymalnego zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (tj. oszacowanej wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT). 12. Zakupy odbywać się będą na zasadach doraźnych, poprzez sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej do zbiorników pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacjach Wykonawcy. 13. Olej napędowy winien spełniać wymagania jakościowe określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r., Nr 221, poz.1441) natomiast benzyna bezołowiowa 95 i 98 oktanów winna spełniać wymagania jakościowe określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r., Nr 221, poz.1441). 14. Zakup będzie się odbywał za pomocą 13 kart paliwowych wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, przy użyciu których odbywać się będzie bezgotówkowe tankowanie, przy czym 10 kart przypisanych zostanie do poszczególnych pojazdów, a 3 karty wystawione zostaną w celu realizacji dostaw służących do zasilania pozostałych urządzeń. 15. Zakup paliw spełniających wymagania jakościowe będzie się odbywał według cen detalicznych obowiązujących w dniu zakupu paliwa na danej stacji paliw, z uwzględnieniem stałego, określonego upustu zaoferowanego w ofercie. 16. Rozliczenia zawartych transakcji odbywać się będą dwa razy w miesiącu - za okresy od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia do końca miesiąca. Zamawiający dopuszcza także inny sposób rozliczenia polegający na tym, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie kończył się w niedzielę najbliższa połowie miesiąca i za ten okres będzie wystawiana faktura VAT zawierająca wszystkie transakcje od pierwszego dnia miesiąca, druga natomiast będzie wystawiana za transakcje od poniedziałku (dnia następnego po wspomnianej niedzieli) do końca miesiąca kalendarzowego. 17. Rozliczenie każdorazowej transakcji bezgotówkowego tankowania powinno zostać potwierdzone wydrukiem z terminalu lub kwitem WZ, który winien zawierać: numer karty, numer rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę transakcji oraz miejsce, nazwę produktu, ilość zatankowanego paliwa i całkowitą wartość transakcji (brutto). Ponadto wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu wskazane powyżej informacje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu hasła, za pomocą którego będzie możliwe odczytanie przedmiotowych transakcji. 18. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2013r.do dnia 31.12.2013r..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach