Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 39 im.Bajkolandii w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Sokolska 6

Miejskie Przedszkole Nr 39 im. Bajkolandii ogłasza przetarg

 • Adres: 41-706 Ruda Śląska, ul. Sokolska 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 243 45 44 , fax. 32 243 45 44
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 39 im. Bajkolandii
  ul. Sokolska 6 6
  41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 243 45 44, fax. 32 243 45 44
  REGON: 27150842900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mp39.bipinfo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 39 im.Bajkolandii w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Sokolska 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 39 im.Bajkolandii w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6. Szczegółową listę produktów spożywczych, jakie zamierza nabyć Zamawiający zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mp39.bipinfo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach