Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ NA RZECZ URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 560 129 , fax. 228 270 843
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 560 129, fax. 228 270 843
  REGON: 62127890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ NA RZECZ URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług cateringowych na potrzeby spotkań, narad, konferencji itp. organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o Zamówieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wpisu do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wybranych przez siebie pozycji z menu zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Zamówienia tj.: Poz. 2 - Zupy: krem brokułowy, grzybowa z łazankami, barszcz czerwony. Porcja każdej zupy po min. 100 ml na osobę. Poz. 3 - dania mięsne. Gulasz wołowy z grzybami. Porcja min. 50 g na osobę. Poz. 4 - dania rybne. Łosoś w warzywach. Porcja min. 50 g na osobę. Poz. 8 - kanapki dekoracyjne bankietowe. Kanapki (różnego rodzaju) 12 szt. łącznie podanych na jednym talerzyku (skład i wielkość kanapek wedle uznania Wykonawcy). 1 porcja w ilości 12 szt. w ramach oceny próbki. Poz. 10 - przekąski zimne wytrawne. Tartinki (różnego rodzaju) w ilości 12 szt. łącznie podanych na jednym talerzu. 1 porcja w ilości 12 szt. w ramach oceny próbki. Tartaletki wytrawne w ilości 12 szt. łącznie podanych na jednym talerzu. 1 porcja w ilości 12 szt. w ramach oceny próbki. Poz. 12 - deser Typ 1. Sernik, szarlotka. Porcja każdego ciasta po min. 50 g na osobę (wyroby własne). - deser Typ 4 Mus owocowy na bazie składników ustalonych według Wykonawcy. Porcja min. 50 g na osobę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach