Przetargi.pl
Dostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 924 424 , fax. 257 924 424
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
  ul. Mickiewicza 3
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 257 924 424, fax. 257 924 424
  REGON: 25864900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu pn. SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/1 tj.: a) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie/ II LO w Węgrowie c) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku 3. Wszystkie elementy zestawów komputerowych, drukarek, komputerów przenośnych, akcesoriów komputerowych, itp. muszą być fabrycznie nowe (nie używane). 4. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 6. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów. 8. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją. 9. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 10. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. 11. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w załączniku do umowy, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie funkcjonalności opisanych w załączniku do umowy, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą wykaz oferowanych produktów równoważnych. Wykaz musi zawierać numer części zamówienia i numer pozycji z załącznika do umowy oraz nazwę przedmiotu zamówienia, którego dotyczy równoważność. Wykonawca powinien podać nazwę oraz szczegółowy opis produktu równoważnego oraz informacje takie jak np.: numer katalogowy, producenta, nazwę handlową, z których w sposób niebudzący wątpliwości zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry, niż określony przez zamawiającego. 12. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu przekazania przez Zamawiającego. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ). 14. Wymienione sprzęty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 15. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 16. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: a) dostawę sprzętu, konfigurację i uruchomienie w pracowniach przedmiotowych w I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów; b) dostawę sprzętu, konfigurację i uruchomienie w pracowniach przedmiotowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów; c) dostawę sprzętu, konfigurację i uruchomienie w pracowniach przedmiotowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku, Jaworek 32,07-111 Wierzbno. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta, którego oferta uzyskała najwyższą punktację, do okazania, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wybranych elementów zaoferowanego sprzętu i oprogramowania, w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ. Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji), wskazanych elementów sprzętu i oprogramowania, uznane będzie jako negatywny wynik okazania, tj. niepotwierdzenie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia dot. maksymalnej ilości części na które Wykonawca może złożyć ofertę. 2. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (3 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie postanowienia znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Część 1: I LO Węgrów Część 2: II LO Węgrów Część 3: MOW Jaworek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca składa oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ); 2) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 2 a-c odpowiednio dla części na którą oferent składa ofertę (ze wskazaniem cen, modelu/typu/nazw urządzeń, podaniem strony internetowej, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać specyfikację techniczną danego urządzenia lub przedłożyć wyciąg instrukcji obsługi zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia). 3) oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 3 do SIWZ); 4) oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ); 5) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych); 6) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 7) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach