Przetargi.pl
Całodobowa ochrona osób i mienia w budynku biurowym przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie wraz z otoczeniem, ograniczonym jezdniami ulic: Boduena, Sienkiewicza, Moniuszki, pl. Powstańców Warszawy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 560 129 , fax. 228 270 843
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 560 129, fax. 228 270 843
  REGON: 62127890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa ochrona osób i mienia w budynku biurowym przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie wraz z otoczeniem, ograniczonym jezdniami ulic: Boduena, Sienkiewicza, Moniuszki, pl. Powstańców Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowa ochrona osób i mienia w budynku biurowym przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie z otoczeniem, ograniczonym jezdniami ulic: Boduena, Sienkiewicza, Moniuszki, placu Powstańców Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 32 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją „wadium – numer sprawy BBA-2.262.8.2020” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca w szczególności musi wykazać się posiadaniem koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia. 2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.1. - 1.4 lit. B Części II Ogłoszenia. 3 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.2.2. lit. A Części II Ogłoszenia (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia), 4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności iż osoby te posiadają poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „Zastrzeżone” według przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wykonawca składa stosowne oświadczenie w Załączniku Nr 6 do Ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach