Przetargi.pl
dostawa naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej.

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226949035 , fax. +48226949213
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  Wiejska 6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226949035, fax. +48226949213
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie naturalnej wody mineralnej i wody źródlanej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy podzielił zamówienie na dwie części; szczegóły dotyczące obu części zawiera rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Szczegółowe opisy obu części zamówienia zawarte są w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt III Ogłoszenia. 3. Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę lub osoby, których uprawnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli dotyczy. 5. Aktualną ocenę i kwalifikację rodzajową wody źródlanej, wykonaną przez przedmiot uprawniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz aktualne na dzień składania ofert analizy fizykochemiczne naturalnej wody mineralnej i źródlanej. W przypadku, gdy zaoferowana przez wykonawcę naturalna woda mineralna nie jest wykazana w załączniku do obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne, należy dołączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, kserokopię decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, uznającej zaoferowaną wodę jako naturalną wodę mineralną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach