Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjenta ambulansem

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, Gdyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 633 100 , fax. 227 633 135
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
  Gdyńska 1/3
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 227 633 100, fax. 227 633 135
  REGON: 31031500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalwolomin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjenta ambulansem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjenta ambulansem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie udokumentowanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. ZEZWOLENIE Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem W przypadku jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji , zezwolenia lub licencji. WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art.53 ust.1pkt12 ustawy Prawo o ruchu Drogowym (Dz.U z 2012 r,poz1137 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach