Przetargi.pl
Dostawa, instalacja, montaż i konfiguracja elementów niezbędnych do dostosowania pomieszczenia do pełnienia funkcji pomieszczenia technicznego

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 24 42 225 , fax. 22 24 43 218
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 24 42 225, fax. 22 24 43 218
  REGON: 14021714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.msit.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja, montaż i konfiguracja elementów niezbędnych do dostosowania pomieszczenia do pełnienia funkcji pomieszczenia technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i konfiguracja elementów niezbędnych do dostosowania pomieszczenia do pełnienia funkcji pomieszczenia technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert zobowiązany jest złożyć: 1) Ofertę sporządzoną i wypełnioną wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 2) Wypełniony Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, 3) Formularz asortymentu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 4) oświadczenie składane w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (odpowiednio Rozdział IV, V SIWZ), 5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 6) inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć), w tym: a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – tajemnica przedsiębiorstwa, d) zestawienie produktów równoważnych zastosowanych przez Wykonawcę ze wskazaniem opisu i ich certyfikatów, że w zakresie równoważności odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, e) pisemną informację Wykonawcy zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach