Przetargi.pl
Dostosowanie budynku nr 100 do obowiązujących przepisów ppoż. - wykonanie pionów instalacji hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń nr 056 i 058

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, Gen. Witolda Urbanowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865 , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Gen. Witolda Urbanowicza 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wat.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku nr 100 do obowiązujących przepisów ppoż. - wykonanie pionów instalacji hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń nr 056 i 058
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku nr 100 do obowiązujących przepisów ppoż. - wykonanie pionów instalacji hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń nr 056 i 058 I. Zakres robót dla instalacji hydrantowej: 1. Wykonanie robót sanitarnych. - demontaż istniejącej instalacji wraz z zaworami i elementami mocującymi, - wypełnienia bruzd i przebić, - wykonania nowych bruzd w ścianach, - prowadzenia przewodów - znakowania rurociągów, - prowadzenia przewodów przez przegrody, - montażu armatury, - zabudowy urządzeń, - mocowania instalacji, - regulacji instalacji, - montażu hydrantów ppoż., - łączenia rur i kształtek. 2. Wykonanie robót budowlanych. - wykonania przebić przez ściany i stropy, - wykonanie ścianek działowych, - zamurowanie przebić, - wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III, - gruntowanie podłoży, - malowanie tynków zwykłych, - licowanie ścian płytkami, - demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, - zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, - wykonanie przejść ppoż. przez stropy i ściany. 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i sanitarnej. II. Zakres robót dla pomieszczeń nr 056 i 058: Instalacje elektryczne 1. Wykonanie modyfikacji tablicy zasilającej TGL wg rysunku nr 14 z Projektu Wykonawczego oraz Przedmiaru. 2. Demontaż istniejącego oświetlenia w sali 056-058 z przekazaniem zdemontowanych opraw do wskazanego magazynu. 3. Montaż nowych opraw oświetleniowych, zgodnie z rysunkiem nr 4 z Projektu Wykonawczego oraz opisem ze Specyfikacji według pkt 2.9. 4. Podłączenie i uruchomienie nowego systemu oświetlenia. 5. Wykonanie pomiarów powykonawczych i dostarczenie protokołów pomiarowych Zamawiającemu. 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Roboty budowlane 1. Roboty rozbiórkowe, 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 3. Wymiana izolacji termicznej na fragmencie elewacji 4. Wymiana sufitu podwieszanego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 22 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 19.03.2019r. do godz.09:00. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Dostosowanie budynku nr 100 do obowiązujących przepisów ppoż. - wykonanie pionów instalacji hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń b) nr 056 i 058”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. c) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi: - w przypadku złożenia oferty w formie pisemnej – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. - w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej - poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). d) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA SKŁADANA W FORMIE PISEMNEJ Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej, niż pieniężna e) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. lit. d) – stanowiące załącznik Nr 2B do SIWZ; OFERTA SKŁADANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: a) Formularz oferty; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; e) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność; f) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. lit. d) - stanowiące załącznik nr 2B do SIWZ; g) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach