Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Dragacz w roku szkolnym 2020/2021. Zamówienie z prawem opcji.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 86-134 Dragacz, Dragacz
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 324 972 , fax. 523 324 974
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  Dragacz
  86-134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 324 972, fax. 523 324 974
  REGON: 11133440000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Dragacz w roku szkolnym 2020/2021. Zamówienie z prawem opcji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie podzielone jest na : zamówienie podstawowe i zamówienie z prawem opcji. • Przedmiotem zamówienia podstawowego są usługi w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Dragacz w ramach przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych poprzez sukcesywny zakup imiennych biletów miesięcznych. Usługa zapewniająca uczniom i dzieciom dojazd do tych placówek w roku szkolnym 2020/2021. Przewidywana ilość biletów dla uczniów 273, dla opiekunek 2, dla dzieci 5letnich 13. • Przedmiotem zamówienia z prawem opcji są usługi w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Dragacz w ramach przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych poprzez sukcesywny zakup imiennych biletów miesięcznych. Usługa zapewniająca uczniom i dzieciom dojazd do tych placówek w roku szkolnym 2020/2021 wraz z opcją zwiększenia ilości biletów dla uczniów o 66, opiekunek o 1, dzieci 5 letnich o 9 wraz z odkupieniem autobusu Irisbus Midirider rok produkcji 2006 będącego w posiadaniu Zamawiającego za cenę 102.000,00 zł określoną przez rzeczoznawcę. ( załącznik nr 12 ). • Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Nie skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego że zamierza z prawa opcji skorzystać. Termin wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez Zamawiającego nie może być dłuższy iż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego . Zamawiający zastrzega również , że ceny jednostkowe objęte opcją będą takie same jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ . 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowanych przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na zmianę harmonogramu odwozów i dowozów. 3. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie autobus, który spełnia właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu, które były wynikiem wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 4. Wykonawca za każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilet dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych dostarczonych do Wykonawcy do ostatniego dnia przed miesiącem, na który został zakupiony bilet. Wykonawca niezwłocznie dostarczy dla poszczególnych szkół bilety, zgodnie z imiennym wykazem uczniów. 5. Rozliczenia dokonywane będą w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych. 6. Ze względu na różne kierunki dojazdów uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w Harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz). 7. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. 8. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno – wychowawczego może ulegać zmianom, z tym że granice zmian ilości biletów nie mogą przekroczyć plus/minus 5% . W przypadku zwiększenia ilości dowożonych dzieci Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu mniejszej ilości sprzedaży biletów. 9. Zamawiający ma prawo do kontroli osób realizujących zamówienie pod względem posiadanych uprawnień, kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia, stanu technicznego, stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). 10. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin autobusów przeznaczonych do wykonywania usługi przed wyborem oferty. 12. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia: 1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę. 2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 13. Na dzień podpisania umowy Wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych, do miejscowości określonych w harmonogramie dowozów ( zał. Nr 1 i 1 a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie złotych: pięćtysięcy 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 41 8168 0007 0008 1692 2000 0001 w tytule należy podać nazwę niniejszego zamówienia. • Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty, • Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu . b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110,650.). 3. wadium wnoszone w firmie : poręczeń , gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty w oferty w osobnej kopercie na której będzie zapisana nazwa niniejszego zamówienia z dopiskiem – Wadium , złożona do dnia i godziny składania ofert. 4. Dokument poręczenia/ gwarancyjny powinien: a. Przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust.5 i 6 ; b. Zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach w ust. 5 i 6 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. 8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. W zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy , potwierdzenie wpłaty wadium, pisemne zobowiązanie o oddaniu wykonawcy zasobów na potrzeby wykonania zadania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach