Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808. Zakres inwestycji obejmuje kształtowanie przekroju Kanału Bachorza Duża, poprzez obustronne oraz jednostronne wykonanie prac modernizacyjnych w jego korycie od km 0+000 do km 7+808 jego biegu. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań. Dokumentacja projektowa do robót budowlanych które będą podlegały nadzorowi inwestorskiemu jest dostępna w postępowaniu pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 – Etap I od km 0+000 do km 7+808”. Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r181,Ksztaltowanie-przekroju-podluznego-i-poprzecznego-oraz-ukladu-poziomego-Kanalu-B.html Obowiązki inspektora nadzoru 1) przekazanie Wykonawcy placu budowy; 2) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) i zasadami wiedzy technicznej; 3) kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem oraz uzgodnieniami w ramach wykonanych prac budowlanych; 4) wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania pn. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808”; 5) kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ oraz jego akceptacja; 6) czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji prac budowlanych; 7) udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania; 8) Dokonywanie regularnych wpisów do Dziennika Budowy; 9) sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów jakości (atestów, świadectw, jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów itp. oraz zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 10) podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym monitorowanie Zamawiającemu ryzyka niewykonania prac w terminie; 11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek; 12) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiór techniczny prób, instalacji i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w próbach, pomiarach i odbiorach technicznych; 13) dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbiorowych i przekazywaniu ich do użytkowania; 14) na żądanie Zamawiającego udział w Komisjach Technicznych na budowie lub u Zamawiającego; 15) kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe/zamienne; 16) kontrolowanie i dokonywanie rozliczenia budowy, m.in. kosztorysów powykonawczych wraz z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym rzeczywiście wykonanych prac. 17) stawianie się na terenie budowy na czas wykonywania robót wymagających nadzoru nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; 18) po zakończeniu robót budowlanych, w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów a zwłaszcza m.in. opinii, weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonej inwestycji itp., przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi w ramach uzgodnionej w niniejszej umowie cenie ryczałtowej; 19) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego objętego niniejszą umową; 20) informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty e mail wskazany w §7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonania zadania; 21) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla oceny właściwego wykonania robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz przepisami prawa; 22) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac budowlanych, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu lub rzeczoznawców, w tym występowanie o udzielenie informacji; 23) egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą robót, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru; 24) na wezwanie Zamawiającego, przekazane pocztą elektroniczną, stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu przez Zamawiającego; 25) sprawdzenia faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót pod względem merytorycznym i formalnym; 26) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym; 27) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych przez Zamawiającego i ich protokołowania; 28) opiniowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę zadania robót budowlanych i kontrolowanie sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę, pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców; 29) egzekwowanie od Wykonawcy zadania robót budowlanych kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców; 30) sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym i formalnym; 31) Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz jego akceptacja i bieżące sprawdzanie przestrzegania harmonogramu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może też: 1) Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 8.1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych). 8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu; 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 8.2.3 gwarancjach bankowych; 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 310 ze zm). Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.5 SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ul. Adama Mickiewicza15, 85-071 Bydgoszcz. 8.3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 00-955 Warszawa, al. Jerozolimskie 7, Nr: 59 1130 1017 0020 1510 6790 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr BD.ROZ.2810.28.2020 – „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14 + 000, etap I od ok 0+000 do km 7+808” 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.5 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty. 8.6 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp 8.7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. Informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał.nr 4 SIWZ). 2. OFERTA WSPÓLNA -Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą. 4) W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SIWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.5 SIWZ. 5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 i 3 SIWZ), aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 i 10.4 SIWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3.WYKONAWCA ZAGRANICZNY - 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 12.1 SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 12.1 SIWZ odnoszące się do wymaganego terminu ważności dokumentu stosuje się. 4. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach