Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią” w ramach zadania pn.: „Zintegrowane zadania partycypacyjne przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. Piotra Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, fax. 52 386 79 02
  REGON: 09235089500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią” w ramach zadania pn.: „Zintegrowane zadania partycypacyjne przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla parkingu zlokalizowanego na działce gminnej nr 972/3 przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią, z drogą dojazdową zlokalizowaną na działce nr 974/3, wraz ze zorganizowanym miejscem przeładunku towarów, wyznaczonym miejscem na lądowisko dla helikoptera lotniczego pogotowia ratowniczego oraz odwodnieniem z odprowadzeniem wód do rowu zlokalizowanego na działce nr 1474/3. Projektowany parking przewidziany będzie jako publiczny, bezpłatny, przeznaczony dla obsługi ruchu związanego z obszarem ścisłego centrum miasta. Lokalizacja: Działki o nr ewid. 972/3, 974/3 i 1474/3 obręb Nakło nad Notecią stanowią własność Gminy Nakło nad Notecią. Lokalizacja parkingu, drogi dojazdowej, lądowiska dla helikoptera lotniczego pogotowia ratunkowego, miejsca przeładunku oraz odwodnienia wskazana zostały na mapce/rzucie poglądowym, załączonym do niniejszego postępowania (załącznik nr 4) Opis stanu istniejącego: Objęta opracowaniem działka nr 972/3 o pow. 5.815,00 m2 przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części centrum miasta Nakło nad Notecią z dnia 26.04.2018 r. w jednostce F7.KUy – przeznaczenie pod teren zabudowy, urządzeń i usług komunikacyjnych ograniczonych do naziemnych parkingów dla samochodów osobowych i lądowiska dla helikopterów. Działka nr 974/3 o pow. 705 m2 przy ul. Poznańskiej oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Nakło nad Notecią w jednostce F3.KDXy. Wyżej opisane działki są w stanie niezagospodarowanym. Działka nr 1474/3 o pow. 1075 m2 oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Nakło nad Notecią w jednostce D16.KDD, stanowi drogę oraz wykorzystana będzie tylko w zakresie odprowadzenia wód do rowów odwadniających. Uwaga! Zamawiający przewiduje zmianę aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części centrum miasta Nakło nad Notecią z dn. 26.04.2018 r. w celu umożliwienia realizacji zakresu określonego w pkt 2.1 ppkt 3) niniejszej specyfikacji (miejsce dla przeładunku transportu ciężkiego). Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu projektowanego parkingu. W celu odbycia wizji lokalnej, należy skontaktować się z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Mateusz Kędzierski – Wydział Inwestycji – e-mail: kedzierski.mateusz@umig.naklo.pl, tel. 052 3867 987, Paweł Malagowski – Wydział Inwestycji – e-mail: malagowski.pawel@umig.naklo.pl, tel. 052 3867 966. 2.1 Założenia ogólne prac projektowych z podaniem charakterystycznych parametrów technicznych: 1) W zakresie parkingu oraz drogi dojazdowej:  powierzchnia działki pod projektowany parking 5.815,00 m2,  powierzchnia działki pod projektowaną drogę dojazdową 705 m2,  klasa techniczna drogi dojazdowej – droga klasy D,  wjazd zlokalizowany na drodze dojazdowej na działce nr 974/3, powinien być przystosowany do obsługi pojazdów ciężarowych,  zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej, jezdni i stanowisk postojowych z kostki betonowej,  parametry stanowiska postojowego samochodów osobowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  parametry jezdni wewnętrznych: zgodnie z obowiązującymi przepisami,  parametry drogi dojazdowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  zaprojektowanie odwodnienia – system odwodnienia należy zaprojektować uwzględniając odprowadzenie oczyszczonych wód do rowu zlokalizowanego na działce nr 1474/3. Projekt powinien uwzględniać, w jaki sposób wody opadowe z parkingu, drogi dojazdowej, placów i chodników zostaną odprowadzone i oczyszczone (np. separator czy osadnik i czy dalej oczyszczone wody opadowe odprowadzane będą do istniejącego rowu otwartego).  zaprojektowanie instalacji oświetlenia – zakres obejmuje zaprojektowanie oświetlenia parkingu z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów lotniczego pogotowia ratowniczego (wysokość ewentualnych lamp, oznaczenie świetlne samego lądowiska). 2) W zakresie lądowiska dla helikopterów lotniczego pogotowia ratowniczego (tzw. miejsce gminne):  parametry lądowiska dla helikopterów lotniczego pogotowia ratowniczego – zgodnie z obowiązującymi przepisami/wytycznymi,  obszar wytyczony pod lądowisko dla jednego helikoptera ratowniczego zaprojektowany powinien zostać w granicach projektowanego parkingu, proponowana lokalizacja została przedstawiona na mapce/rzucie poglądowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ,  projektując lądowisko należy uwzględniać wytyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (załącznik nr 10 do SIWZ),  lądowisko powinno być trwale „oddzielone” od powierzchni parkingowej, w celu uniemożliwienia parkowania pojazdów na wytyczonym polu lądowiska (wskazuje się przykładowe rozwiązania – wyniesienie miejsca lądowiska „ponad” poziom parkingu, zabezpieczenie miejsca lądowiska krawężnikami, ustawienie barierek itp.),  lądowisko powinno być oznaczone w sposób trwały (oznaczenia poziome, na samym lądowisku - litera H). 3) W zakresie miejsca dla przeładunku transportu ciężkiego:  parametry stanowiska przeładunkowego samochodów ciężarowych/transportu ciężkiego – dostosowane do wymiarów samochodów ciężarowych z uwzględnieniem miejsca koniecznego do przeładowania towarów na pojazdy typu ekologicznego „melex” (proponowana lokalizacja miejsca do przeładunku wskazana została na rzucie/mapce pomocniczej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ),  wjazd zlokalizowany na drodze dojazdowej na działce nr 974/3, powinien być przystosowany do obsługi pojazdów ciężarowych,  stanowisko przeładunkowe odpowiednio oznaczone (oznakowanie pionowe i poziome, wyróżnienie miejsca np. innym kolorem kostki). 3. Przedmiot niniejszego postępowania obejmuje:  opracowanie koncepcji wstępnej projektu parkingu z uwzględnieniem drogi dojazdowej, miejsca dla przeładunku transportu ciężkiego oraz miejsca dla lądowiska helikopterów ratowniczych w terminie 30 dni od zawarcia umowy,  zaprojektowanie powierzchni parkingowej (jezdni wewnętrznych i stanowisk postojowych) na działce nr 972/3 wraz z wjazdem zlokalizowanym z działki nr 974/3,  zaprojektowanie lądowiska dla helikoptera ratowniczego,  zaprojektowanie miejsca – strefy przeładunkowej dla pojazdów dostawczych, umożliwiającej przeładunek towarów z transportu ciężkiego na transport lekki, ekologiczny,  zaprojektowanie odwodnienia oraz oświetlenia,  zaprojektowanie zieleni. 3.1 Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym: 1) opracowanie koncepcji wstępnej projektu parkingu z uwzględnieniem drogi dojazdowej, miejsca dla przeładunku transportu ciężkiego oraz miejsca dla lądowiska helikopterów ratowniczych – 2 egz. Koncepcja wstępna powinna zawierać w szczególności: a) wizualizację parkingu wraz z drogą dojazdową, b) określenie liczby miejsc parkingowych z dokładnym wskazaniem lokalizacji miejsca do przeładunku transportu ciężkiego, c) wyznaczenie miejsca lądowiska dla helikoptera ratowniczego ze wskazaniem występujących przeszkód lub kolizji uniemożliwiających ewentualne wykonanie lądowiska, zgodnie z wytycznymi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, d) określenie innych istniejących przeszkód, e) wskazanie rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i oświetlania. 2) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury. Mapę należy sporządzić w skali 1:500 – wersja papierowa i elektroniczna. Mapę należy uzupełnić o niwelację punktów rozproszonych w celu opracowania modelu wysokościowego terenu (lokalizacja urządzeń infrastruktury, drzewa, punkty wysokościowe przekroju), 3) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana, 4) uzyskanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne - jeżeli jest wymagana, 5) opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia, 6) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi zgłoszenie robót budowlanych/otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej dla branży, a) drogowej – 5 egz. (projekt budowlany i projekt wykonawczy), b) sanitarnej – odprowadzenie wód deszczowych – 5 egz. (projekt budowlany i projekt wykonawczy), c) elektrycznej – oświetlenie parkingu – 5 egz. (projekt budowlany i projekt wykonawczy), d) innych branż – projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – 4 egz., 7) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem – 4 egz., 8) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz plan nasadzeń zastępczych, jeżeli są wymagane – 4 egz., 9) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi na dzień udzielenia zamówienia przepisami – 2 egz., 10) opracowanie formularzy kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż – 2 egz., 11) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi na dzień udzielenia zamówienia przepisami – 2 egz., 12) Projektant wprowadzi w treści opisu do dokumentacji projektowej informację o planowanej przez Zamawiającego zmianie w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w celu umożliwienia realizacji zakresu określonego w pkt 2.1 ppkt 3) niniejszej specyfikacji (miejsce dla przeładunku transportu ciężkiego). Dokumentacja powinna zawierać ponadto: a) informację BIOZ - 2 egz., b) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach i przepisami wykonawczymi, winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postepowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych. Forma opracowania Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD. Projekty budowlane powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie, o ile będzie to wynikało z zakresu występujących kolizji lub warunków wydanych przez gestorów istniejących sieci. Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu budowlanego wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w określonej branży. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego. Przedmiot zamówienia ponadto obejmuje: 1) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej oraz wszelkich decyzji niezbędnych do przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania, 2) wykonanie pomiarów uzupełniających dla celów projektowych, 3) obowiązkowe zapewnienie wykonania i sprawdzenia (jeżeli wymagane) projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 4) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonawca opracuje koncepcję wstępną projektu i przedstawi Zamawiającemu proponowane rozwiązania w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 2) oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji. 3) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy. Zawartość projektów budowlanych Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 02 września 2004 r. Powinna obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant zobowiązany jest do:  uzgodnienia przed przystąpieniem do prac projektowych z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych zagadnień związanych z planową inwestycją,  wykonania pomiarów uzupełniających dla celów projektowych,  przedstawienia Zamawiającemu koncepcji projektu i uzyskania jego akceptacji. Gwarancja i rękojmia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust.2 Pzp. Rozwiązania równoważne Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca w dokumentacji nie powinien przywoływać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów/wyrobów/urządzeń, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej i w STWiOR na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarty dopisek o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych wskazując jednocześnie minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych oraz doprecyzowany zakres dopuszczalnej równoważności. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. Odpowiedzi na pytania w postępowaniu W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR będących przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca projektu: 1) będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej i STWiOR, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania pytania Wykonawcy robót za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania. Podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opisaną wyżej dokumentację projektową będzie pełniony nadzór autorski. 2) uaktualni dwukrotnie, bezpłatnie kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami i kosztorysami ofertowymi (ważność kosztorysów inwestorskich – 6 miesięcy od dnia sporządzenia), które będą dokonywane na wezwanie Zamawiającego. Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia wezwania oraz za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ETAP I 1. Do oferty w postępowaniu Wykonawca dołącza: 1.1 Aktualne na dzień składania ofert udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (załącznik nr 2 i Nr 3 do SIWZ). 1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w załączniku 3a. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp także oświadczenie, o którym mowa w załączniku 3a. ETAP II 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5. ETAP III (złożenie dokumentów na wezwanie zamawiającego) 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o Pzp. 3.1. brak podstaw wykluczenia: 3.1.1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3.2.1. spełnienie w warunków udziału w postępowaniu: 3.2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- załącznik nr 8. 3.2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się: 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik nr 1 A – Kryteria pozacenowe; 3) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału; 4) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 5) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i Podwykonawców); 6) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp; 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej; 3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach