Przetargi.pl
Świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7582063, 7582067 , fax. 022 7582063, 7582057
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
  ul. Stefana Bryły 6
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7582063, 7582067, fax. 022 7582063, 7582057
  REGON: 16137494000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne, z terenu ich składowania, tj. Miejskiego Zakładu Oczyszczania, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków do miejsca ich zagospodarowania, tj. ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny. Usługi transportowe będą wykonane przez Zleceniobiorcę jego własnym sprzętem o ładowności min. 16 ton. Środek transportu będzie dostosowany do bezpiecznego transportu odpadów o kodzie 19 12 10 ze szczelną kabiną ładunkową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach