Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022

Gmina Duszniki ogłasza przetarg

 • Adres: 64-550 Duszniki, Sportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2919075, 2919400, , fax. 612 919 131
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Duszniki
  Sportowa 1
  64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2919075, 2919400, , fax. 612 919 131
  REGON: 63125836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022 przy następujących założeniach: 1) Na dowóz uczniów w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów z miejscowości zamieszkania uczniów do jednostek oświatowych, do których uczęszczają oraz odwóz uczniów z jednostek oświatowych, po zajęciach lekcyjnych, do miejscowości zamieszkania; 2) Realizacja dowozów w roku szkolnym wynosi średnio 37 tygodni; trasy wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz orientacyjne godziny zostaną uściślone i przekazane Wykonawcy po sporządzeniu przez dyrektorów planów lekcji, a następnie planu dowozów i odwozów na dany semestr; 3) Roczna długość tras wynosi ok. 57 091 km; 4) Zamawiający ustala roczną ilość kilometrów: kilometry rzeczywiste w wysokości 57 091 km rocznie x 2 lata = 114 182 km na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022; 5) Dzieci dowożone są do Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, ul. Kolejowa 7A, 64-550 Duszniki (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) i Szkoły Podstawowej w Dusznikach, ul. Broniewskiego 3, 64-550 Duszniki oraz po drodze do Przedszkola w Sękowie, ul. Szkolna 23, 64-541 Podrzewie (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) i do Szkoły Podstawowej w Sędzinku, ul. Szkolna 9, 64-552 Sędziny, zgodnie z wykazem tras – załącznik nr 1 do SIWZ; 6) Miejscowości z których realizowane są dowozy: Podrzewie, Chełminko, Niewierz, Młynkowo, Sękowo, Wilczyna, Sędzinko, Sędziny, Zalesie i Śliwno; 7) Godziny przywozów i odwozów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb placówek i liczby dzieci np. planu lekcji; niektóre trasy mogą także zostać zmienione bądź połączone ze sobą; 8) Całkowita zmiana godzin przywozów i odwozów jest możliwa kilka razy w roku np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto szkoły, dzień sportu, egzaminy kończące dany etap edukacji, rekolekcje i inne podobne uroczystości; 9) Realizacja przewozów szkolnych powinna być wykonywana przez osoby (kierowców) posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia i przeszkolenia oraz niezbędne dokumenty potwierdzające w/w kwalifikacje/uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 10) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktur za rzeczywiście przejechane kilometry, potwierdzone w zestawieniu miesięcznym przez dyrektora/wicedyrektora szkoły bądź inną osobę odpowiedzialną w Szkole Podstawowej w Dusznikach za dowozy; 11) Wykonawca powinien podstawić Zamawiającemu trzy autobusy, z czego przynajmniej jeden autobus powinien posiadać nie mniej niż 60 miejsc (siedzących i stojących – zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym); 12) Dojazdy z bazy Wykonawcy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd autobusu zamiennego nie będą wliczane w koszt usługi; 13) Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: a) przewóz dzieci z i do miejscowości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w dni nauki szkolnej, b) wykonywanie przewozów wyłącznie środkami transportu, które spełniają wymagania określone w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym oraz innych przepisach; przewozy powinny być realizowane środkami transportu w ilości odpowiedniej do liczby dzieci, miejsc wsiadania i wysiadania oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć; autobus powinien posiadać tyle miejsc (zgodnie z dowodem rejestracyjnym), aby zabrać jednym kursem wszystkie dzieci na danej trasie; c) przestrzeganie godzin przywozów i odwozów (punktualność); godziny przywozów i odwozów mogą ulec zmianie w zależności od organizacji roku szkolnego, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, święto szkoły, itp.; d) oznakowania pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zapewnienie ogrzewania tych pojazdów odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych; e) nie zabieranie osób trzecich na trasach, na których realizuje dowozy szkolne; f) podstawienie w ciągu 30 minut na własny koszt autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu, który dowozi dzieci do placówek oświatowych; g) posiadanie podczas wykonywania usługi wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów (tj. ważny przegląd techniczny pojazdu, ubezpieczenie NW, OC, itp.); h) zapewnienie i pokrycie kosztów opiekuna na każdym kursie wykonywanym dla Zamawiającego, przy zachowaniu następujących wymagań:  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opiekuna na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy;  opiekunem powinna być osoba o wysokiej kulturze osobistej, opanowana, spokojna, a jednocześnie stanowcza, posiadająca dobry stan zdrowia, mająca doświadczenie pracy z dziećmi; preferowane wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi – dużymi grupami;  opiekun dba, aby przywozy i odwozy odbywały się trasą według ustalonego harmonogramu; jest odpowiedzialny, za bezpieczeństwo odwożonych dzieci; powinien dopilnować, żeby dzieci wsiadały i wysiadały do/z pojazdu tylko przednimi drzwiami, natomiast tylne drzwi muszą być zamknięte i zabezpieczone; przy wsiadaniu dzieci, opiekun stoi na zewnątrz i wchodzi jako ostatni, zamyka drzwi i zajmuje miejsce, natomiast przy wysiadaniu otwiera drzwi pojazdu, wychodzi na zewnątrz pierwszy i nadzoruje wysiadanie, nadzoruje przejście dzieci przez jezdnię; przez cały czas przywozów i odwozów opiekun ma założoną kamizelkę odblaskową; opiekun daje kierowcy sygnał do odjazdu, a w razie potrzeby do zatrzymania się; opiekun dba o bezpieczeństwo dzieci w czasie jazdy, pilnuje, aby wszystkie dzieci siedziały na miejscach i nie chodziły po pojeździe, a także dba o właściwe zachowanie się uczniów podczas całych dowozów, w przypadku gdy dzieci nie reagują na polecenia opiekuna bądź je ignorują – opiekun podejmuje decyzję o zawróceniu z ustalonej trasy i przekazuje dzieci dyrektorowi szkoły, wówczas dalsza droga odbywa się po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły; po przyjeździe autobusu do szkoły w godzinach rannych opiekun oddaje dzieci pod opiekę wychowawcy świetlicy, a przed odjazdem odbiera od wychowawcy świetlicy i sprawuje nad nimi opiekę do chwili opuszczenia pojazdu przez dzieci, a w przypadku przechodzenia przez jezdnię do momentu przeprowadzenia dzieci na drugą stronę ulicy; opiekun natychmiast informuję Wykonawcę i Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach o wszystkich szczególnych sytuacjach, jakie wydarzyły się podczas jazdy (np. wypadek, zagrożenie bezpieczeństwa lub choroba dziecka, itp.); i) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, tj. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy działalność objętą przedmiotem zamówienia oraz będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, które mogą wyniknąć z prowadzonej działalności przewozowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym na wypadek śmierci lub powstania uszczerbku na zdrowiu; Wykonawca przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2020 r. do 24 czerwca 2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wynikającą z ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym zakresie dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: XVIII. Inne dokumenty- wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z formularzem ofertowym: Ponadto Wykonawca wraz z ofertą, składa: 1. ofertę na formularzu wg wzoru podanego w SIWZ- załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkłada: 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu oraz dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej dotyczące tych podmiotów. 4. Informację o częściach zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są podmiotami trzecimi, a w innym przypadku wskazanie tylko jakie części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, według wzoru załączników nr 9-11 do SIWZ. 5. dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach