Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj.pomorskie

Gmina Miastko ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8572081 , fax. 059 8572368
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miastko
  ul. Grunwaldzka 1 1
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 059 8572081, fax. 059 8572368
  REGON: 00052635700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj.pomorskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie n/w usług transportowo-sprzętowych na rzecz Zamawiającego: 1) świadczenie usług koparkowych koparką kołową o masie własnej min. 16 ton z wymienną łyżką - 50 godzin. 2) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wywrotką z przyczepą wywrotną o ładowności zestawu min. 16 ton - 100 godzin, 3) świadczenie usług zestawem pojazdów : a.samochodem ciężarowym wywrotką o ładowności min.8 ton; b.koparko-ładowarką o ładowności (pojemności) przedniej łyżki min. 1,0 m3; do naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych- 700 godz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Odstępuje się od wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach