Przetargi.pl
Język angielski na poziomie średniozaawansowanym z modułem prawa transportowego

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822-22-27 , fax. 59 823-41-02
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
  ul. Wojska Polskiego 6 6
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822-22-27, fax. 59 823-41-02
  REGON: 77128741500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bytow.pup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Język angielski na poziomie średniozaawansowanym z modułem prawa transportowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób pracujących pod nazwą Język angielski na poziomie średniozaawansowanym z modułem prawa transportowego (wspólny słownik zamówień - 80500000-9 usługi szkoleniowe) w okresie styczeń/luty 2014r - marzec 2015r z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień 2014r, zorganizowane w dwóch grupach. Szkolenie dla grupy I liczącej 5-7 osób pracujących musi odbyć się w Bytowie, dla II grupy 13-15 osób pracujących musi odbyć się w Miastku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytow.pup.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach