Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE PALIWA DRZEWNEGO- PELETU W ILOŚCI 180 TON NA OKRES 11 M-CY - DOSTAWY SUKCESYWNE OD M-CA LUTEGO 2014 R.

Zespół Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2478342 , fax. 55 2478342
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu
  ul. Szkolna 13 13
  82-110 Sztutowo, woj. pomorskie
  tel. 55 2478342, fax. 55 2478342
  REGON: 19185983700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolasztutowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu gminnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUTOWIE PALIWA DRZEWNEGO- PELETU W ILOŚCI 180 TON NA OKRES 11 M-CY - DOSTAWY SUKCESYWNE OD M-CA LUTEGO 2014 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 09111400-4 - paliwa drzewne Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa peletowego w ilości 180 ton na okres 11m-cy -dostawy sukcesywne od m-ca lutego 2014 r.: m-c luty - 40 ton, m-c marzec - 40 ton, m-c wrzesień- 20 ton, m-c październik - 20 ton m-c listopad - 20 ton, m-c grudzień - 40 ton. Produkt winien spełniać wymagania określone normą DIN 51731 dla granulatu drzewnego. Dane techniczne peletu: - wymiary średnica 8 mm - długość do 50 mm - wartość opałowa-17500-19.500 kJ/kg - wilgotność do 10% - zawartość popiołu do 0 ,8% - gęstość 1,0- 1,4 kg/m3 Pierwsza dostawa przewidziana jest po podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą. Terminy dostaw dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego, zależnych od ilości spalanego paliwa (czynników atmosferycznych). Szczegółowe wielkości i terminy dostaw będą uzgadniane każdorazowo telefonicznie z uwzględnieniem pkt 8. 4. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 20% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. W przypadku zwiększenia ilości o których mowa powyżej cena zakupu nie może być wyższa niż cena wskazana ofercie przez Wykonawcę i określona w umowie. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany kwoty vat w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do zmiany stawki podatku vat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolasztutowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach