Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie i Sekcji Zamiejscowych w 2023 i 2024 r. Rzeszów, listopad

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-001 Rzeszów, A. Asnyka 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  A. Asnyka 7
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 367849538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie i Sekcji Zamiejscowych w 2023 i 2024 r. Rzeszów, listopad
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – kompleksowa usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach siedzibyOddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie przy ul. A. Asnyka 7.kompleksowa usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach siedziby SekcjiZamiejscowej Oddziału Terenowego KOWR w Trzebownisku i archiwum, Trzebownisko616A/10, wraz z zamknięciem lokalu i uzbrojeniem instalacji alarmowej.Kompleksowa usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach siedziby SekcjiZamiejscowej Oddziału Terenowego KOWR w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 7, wrazz zamknięciem lokalu i uzbrojeniem instalacji alarmowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Doświadczenie wykonawcy:Dla Części nr 1: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości, przy czym każda z nich obejmowała (lub obejmuje) powierzchnie biurowe nie mniejsze niż 1000 m² i były (lub są) świadczone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.- Dla Części nr 2 lub 3: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej dwie usługi w zakresieutrzymania czystości, przy czym każda z nich obejmowała (lub obejmuje)powierzchnie biurowe nie mniejsze niż 500 m² i były (lub są) świadczone przezokres nie krótszy niż 12 miesięcy.Uwaga! W przypadku składania oferty łącznie na część 1 i część 2 lub część 1 i6część 3, albo wszystkie części, warunek doświadczenia zostanie uznany zaspełniony przez wykazanie spełnienia warunku dla części 1.2. Kadra:Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponowałco najmniej:- Dla Części nr 1: 2 osobami przewidzianymi do wykonania zamówienia,- Dla Części nr 2 i 3: po 1 osobie przewidzianymi do wykonania zamówienia, dla każdego z zadań, z których żadna nie była karana, każda posiada doświadczenie polegające na sprzątaniu w budynkach biurowych. Każda z ww. powinna posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu bhp i ppoż.3. Potencjał techniczny:Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniejnastępującymi w pełni sprawnymi technicznie narzędziami i urządzeniamitechnicznymi (z podaniem ich nazwy i roku produkcji), przeznaczonymi dorealizacji zamówienia u Zamawiającego:− odkurzacz piorący wraz z osprzętem umożliwiającym pranie wykładzini mebli tapicerowanych – 1 szt.,− szorowarka (elektryczna) do prania mocno zabrudzonych dywanówi wykładzin – 1 szt.,− szorowarka (elektryczna, prędkość obrotowa szczotki min. 1100 obr/min ) doczyszczenia powierzchni gresowych – 1 szt.,− odkurzacz zwykły – 3 szt.,− wózek serwisowy do zbierania odpadów oraz przewożenia osprzętu typu mop,szczotki, wiadra itp. – min. 3 szt.,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach