Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Kańczuga

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  REGON: 650900602
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Kańczuga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Miasta i Gminy Kańczuga. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadkówUbezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta i Gminy Kańczuga. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe),3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,4) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Kańczuga. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie grupowe, bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 i w art. 114 u.p.z.p., dotyczące posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lubwpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach