Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

GMINA KOŁACZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOŁACZYCE
  ul. Rynek 1
  38-213 Kołaczyce, woj. podkarpackie
  REGON: 370440324
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem do SWZ.2. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach