Przetargi.pl
„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonach zimowych 2022/2023r, 2023/2024r, 2024/2025r – przetarg III”

Gmina Komańcza ogłasza przetarg

 • Adres: 38-543 Komańcza, Komańcza 166
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4677035 , fax. 13 4677500
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komańcza
  Komańcza 166
  38-543 Komańcza, woj. podkarpackie
  tel. 13 4677035, fax. 13 4677500
  REGON: 370440755
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonach zimowych 2022/2023r, 2023/2024r, 2024/2025r – przetarg III”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I obejmuje drogi w miejscowości Komańcza IW ramach zamówienia należy wykonać usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.Zakres objęty zimowym utrzymaniem.Szczegółowy opis zakresu objętego zimowym utrzymaniem oraz opis części zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Zadanie II obejmuje drogi w miejscowości Radoszyce.W ramach zamówienia należy wykonać usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.Zakres objęty zimowym utrzymaniem-Szczegółowy opis zakresu objętego zimowym utrzymaniem oraz opis części zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Zadanie III obejmuje drogi w miejscowości OsławicaW ramach zamówienia należy wykonać usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.Zakres objęty zimowym utrzymaniem-Szczegółowy opis zakresu objętego zimowym utrzymaniem oraz opis części zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Zadanie IV obejmuje drogi w miejscowości Wola Michowa.W ramach zamówienia należy wykonać usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg, placów, parkingów i chodników na terenie Gminy Komańcza w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.Zakres objęty zimowym utrzymaniem-Szczegółowy opis zakresu objętego zimowym utrzymaniem oraz opis części zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :1. zdolności technicznej lub zawodowej:a) dysponuje lub będzie dysponował niezbędną, minimalna ilością sprzętu do wykonywania zimowego utrzymania każdego z obszarów, co najmniej :- jednym pojazdem mechanicznym z pługiem, dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych i sprawnym technicznie.Pojazdy służące do zimowego utrzymania dróg muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca powinien dysponować odpowiednio większą ilością sprzętu np. dla dwóch obszarów dwoma jednostkami sprzętu do odśnieżania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach