Przetargi.pl
„Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju”

Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, T. Kościuszki 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
  T. Kościuszki 5
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  REGON: 000322318
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.busko.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Rejonowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku Sądu przy ul. T. Kościuszki 5 w Busku-Zdroju o powierzchni - 2.648,80 m2 oraz ul. T. Kościuszki 3 w Kazimierzy Wielkiej o powierzchni 1.054,60 m2 plus ok. 500 m2 powierzchni zewnętrznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu2) niepodlegania wykluczeniu2. Oświadczenia o którym mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z oferta oświadczenie zgodnie z założeniami w ust. 24. Zdolność techniczna lub zawodowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykonanych usług:Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje usługi w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:co najmniej 2 usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej*, każdyo powierzchni co najmniej 2000 m2 i wartości wykonanych usług w okresie następujących po sobie 10 miesięcy min 160 000,00 zł brutto każda.* budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.UWAGA!Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia, na podstawie, którego Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z oferta oświadczenie zgodnie z założeniami w ust. 2
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach