Przetargi.pl
Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych

Gmina Stopnica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-130 Stopnica, Tadeusza Kościuszki 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 413779800 , fax. +48 413779606
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stopnica
  Tadeusza Kościuszki 2
  28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 413779800, fax. +48 413779606
  REGON: 291010783
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.stopnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest Budowa windy osobowej przy ścianie budynku Urzędu Miasta i Gminy, w ramach realizacji zadania p.n. Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych.Opis przedmiotu zamówienia stanowią:1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 1 - Dokumentacja projektowa”;2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 2 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 2 - STWIORB”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 PLN.2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 67 8519 0005 0010 0000 0563 0050.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Oznaczenie sprawy: Or.271.1.2023, prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Stopnica.6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku/ów w ramach której wykonano (zamontowano) szyb windowy/windę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach