Przetargi.pl
Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE
  ul. Centralna 9
  26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 385051565
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich, zwanych także „artykułami żywnościowymi”. Przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zamówienie podstawowe zostało określone w tabeli rzeczowej poniżej. Lp. Nazwa produktu Masa J.m. Ilość szacunkowa Częstotliwość dostaw1 2 3 4 5 61. Chleb zwykły krojony, skład: mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, sól, drożdże 600 g szt 56 szt. całorocznie1x dziennie(do g.6:30)2. Chleb zwykły krojony, skład: mąka pszenna typ 750, mąka żytnia typ 720, woda, sól, drożdże 1000 g szt 560 szt. całorocznie1x dziennie(do g.6:30)3. Chleb słonecznikowy krojony, skład: mąka żytnia, mąka żytnia razowa, mąka pszenna, woda, zakwas, ziarno słonecznika, słód jęczmienny ciemny, drożdże, sól 500 g szt 315 szt. całorocznie1x dziennie(do g.6:30)4. Bułka zwykła, skład: mąka pszenna typ 500, woda, tłuszcz roślinny, sól, cukier, drożdże 50 g szt 5 600 szt. całorocznie1x dziennie(do g.6:30)5. Bułka typu Graham, skład: mąka pszenna graham typ 1850, mąka pszenna typ 500, woda, tłuszcz roślinny, sól, cukier, drożdże 50 g szt 560 szt. całorocznie1x dziennie(do g.6:30)6. Chałka, skład: mąka pszenna, woda, tłuszcz roślinny, cukier, sól, drożdże, jaja do smarowania 200 g szt 56 szt. całorocznie1 x 1m-c (do g.6:30)7. Chleb żytni krojony, skład: mąka żytnia, mąka pszenna, woda, zakwas, słód jęczmienny jasny, drożdże, sól 500 g szt 315 szt. całorocznie1 x 1m-c(do g.6:30)8. Rogal, skład: mąka pszenna, woda, tłuszcz roślinny, cukier, sól, drożdże, jaja do smarowania 90 C86g szt 175 szt. całorocznie1 x 1m-c(do g.6:30)9. Bułka tarta, skład: mąka pszenna, woda, tłuszcz roślinny, sól, cukier, drożdże opak. 500 g szt 40 szt. całorocznie2 x 1m-c(do g.6:30)W ramach zamówienia objętego prawem opcji Zamawiający ma prawo zwiększyć ilości zamawianych artykułów żywnościowych wyszczególnionych w tabeli rzeczowej, jednak nie więcej niż o 20% wynagrodzenia podstawowego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.Przedmiot zamówienia obejmuje także transport, rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.Artykuły żywnościowe dostarczane będą do budynku Szkoły Podstawowej w Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, w godzinach wskazanych w tabeli powyżej.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Podane w tabeli rzeczowej zamawiane ilości artykułów żywnościowych są szacunkowe i mogą być zmienione zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 umowy.W przypadku dostarczenia artykułów żywnościowych innych niż określone w propozycji cenowej, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub nienależytej jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany artykułów na własny koszt, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach