Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BUK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ

Miasto i Gmina Buk ogłasza przetarg

 • Adres: 64-320 Buk, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 140 671 , fax. 618 140 101
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Buk
  ul. Ratuszowa 1
  64-320 Buk, woj. wielkopolskie
  tel. 618 140 671, fax. 618 140 101
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl, www.bip.buk.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BUK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci do szkół na terenie gminy Buk w roku szkolnym 2019/2020 w komunikacji zamkniętej. 2) Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2019/2020 tj. od 02 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. 3) Trasy przewozów: Szewce-Dakowy Suche-Sznyfin-Dobra-Sznyfin-Dakowy Suche-Szewce Do budynku szkolnego w Szewcach z Daków Suchych, Dobrej, Sznyfina, Szewc-Zgody – 25 dzieci Do budynku w szkolnego w Dakowach Suchych z Szewc-Zgody, Szewc, Sznyfina, Dobrej – maksymalnie 50 dzieci Przewidywana liczba kilometrów w okresie realizacji zamówienia wyniesie ok. 18 700 km. 4)Planowane kursy: Dowożenie do Szkoły Podstawowej w Szewcach: dowóz odbywa się na godz.: 8:40 do budynku szkolnego w Szewcach i w Dakowach Suchych 12.20 do budynku szkolnego w Dakowach Suchych odwóz uczniów ok. godz.: 12.20 codziennie i dodatkowo o 13.10 (jeden raz w tygodniu) z budynku szkolnego w Szewcach 14.10 i 15.10 codziennie i dodatkowo trzy kursy w tygodniu zgodnie z planem zajęć. Godziny te mogą ulec zmianie ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły lub zmianę planów lekcji. 5) Sposób realizacji zamówienia: Wykonawca może wykonać dowozy większą ilością autobusów ale Zamawiający zapłaci wyłącznie za dowóz do Szkoły Podstawowej w Szewcach zgodnie z punktem 4 i zgodnie z harmonogramem dowozów. W związku z tym, oraz w związku z ilością dzieci (ok. 50) dla wykonania przewozów należy posiadać min. 1 autobus o ilości miejsc pozwalających przewieźć wszystkie dzieci w umówionych godzinach a także minimum 1 kierowcę. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia konieczności podstawienia autobusu zastępczego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6) Sposób rozliczania zamówienia: Rozliczanie z przyszłym Wykonawcą przewozów będzie realizowane w okresach miesięcznych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Potwierdzeniem wykonania przewozu będzie podpis dyrektora szkoły oraz osoby zatrudnionej w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, odpowiedzialnej za bezpieczny dowóz dzieci do szkół na odwrocie wystawionej faktury. Wartość faktury zostanie utworzona przez pomnożenie ceny ofertowej za 1 km przewozów przez faktycznie przejechaną ilość kilometrów w danym miesiącu, wynikającą z tras przewozów i planowanych kursów. Ewentualne przewozy dodatkowe będą rozliczane w sposób analogiczny jak przewozy będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Cena ofertowa za 1 km przewozów będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy. Wykonawca może wykonać dowozy większą ilością autobusów ale Zamawiający zapłaci wyłącznie za kursy do Szkoły Podstawowej w Szewcach zgodnie z punktem 4 oraz zgodnie z harmonogramem dowozów. W związku z tym, oraz w związku z ilością dzieci (ok. 50) dla wykonania przewozów należy posiadać min. 1 autobus o ilości miejsc pozwalających przewieźć wszystkie dzieci w umówionych godzinach. 7) Pozostałe wymagania w postępowaniu: Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przewozów realizowania następujących obowiązków: a) Przewoźnik musi zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz właściwą obsługę a także punktualność dowozów. b) Przewoźnik winien posiadać autobusy w ilości zabezpieczającej w całości realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z podanym przez Zamawiającego harmonogramem dowozów. c) W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewóz uczniów Przewoźnik zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego. d) W przypadku choroby kierowcy przewidzianego do przewozu dzieci Przewoźnik musi zapewnić kierowcę zastępczego. e) Autobusy do przewozu dzieci muszą posiadać ważne ubezpieczenie w zakresie OC i NW. f) Wszystkie autobusy, które będą wykorzystywane do realizacji dowozów winny spełniać wszelkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 454), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późniejszymi mianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) g) Ze względu na możliwość uczestniczenia w dowozach dziecka niepełnosprawnego Zamawiający wymaga posiadania w autobusie min. 1 miejsca do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. h) Zamawiający wymaga przestrzegania zakazu palenia tytoniu w autobusie. i) W związku z tym, że wykonywane przewozy odbywają się w formie komunikacji zamkniętej zakazuje się zabierania do autobusu osób postronnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 - pok. 31 lub dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunki zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, certyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla przynajmniej jednej z osób zarządzających Firmą Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.3.Dowód wpłaty wadium w należytej formie i wysokości. 4.Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach