Przetargi.pl
Budowa niepublicznej drogi lesnej - pożarowej Lipe - Baranówka - etap II (odcinek nr 2)

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-580 Grodziec, Leśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2485027, , fax. 63 2485027
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec
  Leśna 50
  62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2485027, , fax. 63 2485027
  REGON: 31051188700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziec.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa niepublicznej drogi lesnej - pożarowej Lipe - Baranówka - etap II (odcinek nr 2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa niepublicznej drogi leśnej - pożarowej Lipe-Baranówka – etap II (odcinek nr 2) do obsługi gospodarki leśnej zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w trzech powiatach, a mianowicie: POWIAT KALISKI, GMINA BLIZNÓW (300701_2), obręb nr 0005 BRUDZEW, działki nr 5137; 5144; 5155; 5154; 5168; 5167; 5177; 5176; POWIAT PLESZEWSKI, GMINA CHOCZ (302001_5), obręb nr 0009 NOWOLIPSK , działki nr 2201; 2207; 2215; POWIAT KONIŃSKI, GMINA GRODZIEC (301002_2), obręb nr 0008 CIŚWICA STARA działki nr 395; 5149/1; 5149/4. Podstawą realizacji robót budowlanych jest projekt budowlano - wykonawczy. Niniejszym zamówieniem objęte jest wykonanie budowy drogi (na dokumentacji projektowej odcinek od km 0+500 do km 1+250). Roboty budowlane polegają na przebudowie drogi leśnej z przeznaczeniem na dojazd pożarowy w klasie drogi wewnątrzzakładowej z następującymi elementami: zmiana nawierzchni drogi oraz budowa placów składowych i mijanek z przeznaczeniem do obsługi gospodarki leśnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 12.000,00 PLN. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BANK PKO S.A 48 1020 2212 0000 5202 0404 5522 z wpisem na dowodzie wpłaty – Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej „ Budowa niepublicznej drogi leśnej – pożarowej Lipe – Baranówka – etap II (odcinek nr 2) ”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt. 2. lit. b) - e) wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (Dział Finansowo-Księgowy) do godz. 8:30 do dnia 30.08.2019 r. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 2. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Budowa niepublicznej drogi leśnej – pożarowej Lipe – Baranówka – etap II (odcinek nr 2)”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) : SA.270.9.2019 W treści gwarancji wadialnej wymagane są następujące elementy: a)nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c)kwota gwarancji/poręczenia, d)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku – nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach