Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg powiatowych (Dąbrowa, gmina Brudzew, Miasto Turek)

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 222 32 00 , fax. 63 278 83 19
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Tureckiego
  ul. Kaliska 59
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 222 32 00, fax. 63 278 83 19
  REGON: 31101898200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.turek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg powiatowych (Dąbrowa, gmina Brudzew, Miasto Turek)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w miejscowości Dąbrowa, gmina Brudzew oraz na terenie miasta Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie: a) wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zamówienie obejmuje ustalenie granic działki ewidencyjnej nr 105/5 położonej w obrębie Dąbrowa gmina Brudzew, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4486P, na odcinku począwszy od działek nr 153 i 154 kolejno do działek nr 109 i 110 włącznie (36 działek), oraz wykonanie map z projektami podziałów nieruchomości zajętych pod pas drogowy, a nie stanowiących własności powiatu, b) b) wykonanie mapy z projektem podziału działki nr 596, o pow. 0,1025 ha położonej w Turku obręb D, na 2 działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie współfinansowane w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu regulacji stanów prawnych oraz z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) - dokument składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl (art. 86 ust. 5 pzp). Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) Pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; 2) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów; 3) oświadczenie Wykonawcy wymagane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 4) oświadczenie VAT-UE (w sytuacji, gdy ofertę składa Wykonawca mający siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składający ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Oświadczenie powinno zostać złożone w formie oryginału (załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (art. 23 ust. 1 pzp), oświadczenie (składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 pzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (art. 24 ust. 11 pzp). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów Zamawiający bada, czy nie zachodzą również wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 pzp. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „MR” dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w MR inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w MR, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach