Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BUK DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ

Miasto i Gmina Buk ogłasza przetarg

 • Adres: 64-320 Buk, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 140 671 , fax. 618 140 101
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Buk
  ul. Ratuszowa 1
  64-320 Buk, woj. wielkopolskie
  tel. 618 140 671, fax. 618 140 101
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl, www.bip.buk.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BUK DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Buk do szkół i ośrodków na terenie Poznania i powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2019/2020 w komunikacji zamkniętej. 2) Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2019/2020 tj. od dnia 02 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. 3) Trasy przewozów i kursów: W roku szkolnym 2019/2020 Zamawiający przewiduje dowóz dzieci w liczbie 21 w wieku od 8 lat do 22 lat w tym: • 1 dziecko niepełnosprawne ruchowo z miejscowości Niepruszewo gmina Buk, w związku z czym Zamawiający wymaga aby środek transportu umożliwiał wjazd wózków inwalidzkich. Do dowiezienia do szkół i ośrodków w Poznaniu są dzieci i młodzież z następujących miejscowości: Buk, Wielka Wieś, Dakowy Suche, Otusz, Niepruszewo. Dzieci należy dowieźć codziennie do placówek oświatowych w Poznaniu oraz dwa razy w tygodniu dowieźć (poniedziałki i czwartki) z Niepruszewa i Buku do Owińsk oraz dwa razy w tygodniu odebrać (środy i piątki) z tego Ośrodka. Dowozy odbywać się będą łącznie przez 189 dni. Szacuje się liczbę kilometrów do przejechania w celu wykonania zamówienia w roku szkolnym 2019/2020 na ok. 93.545 km. Dzieci należy dowieźć codziennie: 1) do Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41 ( 13 dzieci) w tym z: Buk – 8 Otusz – 3 Dakowy Suche – 2 2) do Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, ul. Kanclerska 31 w Poznaniu - 2 dzieci z Buku, 3) do Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, oddział ul. Floriana w Poznaniu – 1 dziecko z Wielkiej Wsi, 4) do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a – 1 dziecko z Buku, 5) do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Koniczynka” w Poznaniu, ul. Swoboda 22/24 – 1 dziecko z Niepruszewa, 6) do Społecznej Podstawowej Szkoły Specjalnej „Zakątek” w Poznaniu ul. Winogrady 144 - 1 dziecko z Niepruszewa, 7) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach przy pl. Przemysława 9 – 1 dziecko z Buku i 1 dziecko z Niepruszewa. 4) Sposób realizacji zamówienia: Przy tak zróżnicowanym wieku dowożonych dzieci należy założyć: dowóz codziennie dwa razy i odwóz codziennie dwoma kursami. Dzieci rozpoczynają zajęcia w szkołach o różnych godzinach i szkoły znajdują się w różnych rejonach Poznania, dlatego może zaistnieć potrzeba przejazdu jednocześnie dwóch samochodów. Dzieci należy rozwieźć dwoma kursami rano i dwoma powrotnymi. Zamawiający informuje, że rok produkcji pojazdów, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie nie może być starszy niż 2008 rok. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia konieczności podstawienia pojazd zastępczego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5) Sposób rozliczania zamówienia: Rozliczanie z przyszłym Wykonawcą przewozów będzie realizowane w okresach miesięcznych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Potwierdzeniem wykonania przewozu będzie podpis osoby zatrudnionej w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, odpowiedzialnej za bezpieczny dowóz dzieci do szkół na odwrocie wystawionej faktury. Wartość faktury zostanie utworzona przez pomnożenie ceny ofertowej za 1 km przewozów przez faktycznie przejechaną ilość kilometrów w danym miesiącu, wynikającą z tras przewozów i planowanych kursów. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd samochodu zamiennego nie będą wliczane w koszt usługi. Szczegółowy harmonogram z przebiegiem tras Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy. Trasy oraz ilość dzieci w miarę potrzeb i możliwości mogą być korygowane w drodze uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ewentualne przewozy dodatkowe będą rozliczane w sposób analogiczny jak przewozy będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Cena ofertowa za 1 km przewozów będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy. 6) Obowiązki Wykonawcy: Ponieważ Zamawiający w trakcie trwania postępowania przetargowego nie ma wiedzy co do ilościowego podziału dzieci na grupy oraz godzin rozpoczęcia nauki zakłada się, że wzorem lat ubiegłych większa grupa dzieci będzie dowożona jednym kursem, natomiast pozostałe dzieci następnym. Taka sama sytuacja wystąpi podczas powrotu dzieci do domu. Stąd przyjęto wymóg dysponowania dwoma samochodami, w tym jednym większym o liczbie miejsc min. 20 (+/- 2) plus kierowca i opiekun z odpowiednimi kwalifikacjami. Drugi pojazd powinien posiadać liczbę miejsc: minimum 16. Oba samochody winny spełniać poniższe wymagania. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a) dysponowaniem dwoma samochodami, w tym jednym o liczbie miejsc min. 20 (+/- 2) plus kierowca i opiekun, drugim o liczbie miejsc minimum 16, obydwa z ważnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NW, zapewniającego wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody oraz zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wydane przez Stację Kontroli Pojazdów w wpisem o przystosowaniu pojazdu do przewozu min. 2 wózków inwalidzkich. Samochody winny być wyposażone w szyny do mocowania wózków inwalidzkich w sposób zapewniający bezpieczny transport dziecka w wózku. Wykonujący przewozy winien zapewnić: wniesienie wózka z dzieckiem do samochodu i zabezpieczenie wózka z dzieckiem podczas transportu lub mieć zamontowaną windę (podnośnik) umożliwiający wjechanie wózka z dzieckiem do samochodu. b) podstawienia w razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewozy pojazdu zastępczego, c) posiadania przez kierowcę pojazdu wymaganych prawem uprawnień do przewozu osób, d) zapewnienia w przypadku choroby kierowcy wykonującego przewozy kierowcy zastępczego, e) uczestniczenia w każdym kursie, oprócz kierowcy jednego pełnoletniego opiekuna, zdolnego do opieki i pomocy przewożonym dzieciom; opiekun powinien w czasie jazdy mieć stały nadzór wzrokowy nad dziećmi, f) spełnienia przez pojazd wykonujący przewozy będące przedmiotem niniejszego postępowania wszelkich wymogów określonych Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r.,poz. 454), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późniejszymi mianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), g) punktualności wykonywania przewozów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r.,poz. 110). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 - pok. 31 lub dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunki zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, certyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla przynajmniej jednej z osób zarządzających Firmą Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.3.Dowód wpłaty wadium w należytej formie i wysokości. 4.Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach